UCHWAŁA NR XIV/95/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zakupu od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wiśniowej działki zabudowanej nr 2071/5 położonej w Szufnarowej.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zakup przez Gminę Wiśniowa nieruchomości położonej w miejscowości Szufnarowa stanowiącej działkę zabudowaną nr 2071/5 o powierzchni 0,11 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XVI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Strzyżowie prowadzona jest księga wieczysta Nr RZ1S/00014393/3 od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wiśniowej za cenę 100.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior