UCHWAŁA NR XIV/98/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia standardów utrzymania  części pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 986 relacji Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa i nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza - Warzyce przeznaczonych dla ruchu pieszego  - chodników na terenie Gminy Wiśniowa

Na podstawie art. 40 ust. l, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz.U.2015.1515 j.t. z późn. zm.), w związku  z art. 19 ust. 4 i art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (/t.j. Dz.U.2015.460 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013.1399 z późń. zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala:

§ 1. 

1. Przyjmuje się standardy letniego i zimowego utrzymania dla części pasa drogowego dróg wojewódzkich nr 986 relacji Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa i nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce, przeznaczonych dla ruchu pieszego  - chodników zlokalizowanych na terenie Gminy Wiśniowa, zawartych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz części pasa drogowego  podlegających utrzymaniu w standardach, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/98/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wykaz części pasa drogowego dróg wojewódzkich Nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa i Nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce  przeznaczonych dla ruchu pieszego  - chodników przyjętych w użyczenie  celem ich utrzymania.

Lp

Nr drogi

Miejscowość

Strona drogi

Kilometraż

Standard utrzymania  letni /zimowy

od

do

1

2

3

4

5

6

7

1.

986

Szufnarowa

lewa

40+792

40+805

LII / III

2.

986

Szufnarowa

lewa

40+820

40+855

LII / III

3.

986

Szufnarowa

prawa

40+844

41+167

LII / III

4.

986

Szufnarowa

prawa

41+160

41+323

LII / III

5.

986

Szufnarowa

prawa

41+323

41+345

LI / II

6.

986

Wiśniowa

lewa

45+868

45+921

LI / II

7.

986

Wiśniowa

lewa

45+921

45+971

LI / II

8.

986

Wiśniowa

lewa

45+971

46+138

LI / II
9.

988

Tułkowice

prawa

20+612

20+668

LII / III

10.

988

Tułkowice

prawa

20+668

20+814

LII / III

11.

988

Tułkowice

prawa

20+814

20+844

LII / III

12.

988

Tułkowice

prawa

20+844

20+866

LII / III

13.

988

Kożuchów

prawa

21+400

22+600

LII / III

14.

988

Kalembina

prawa

23+140

23+430

LII / III

15.

988

Wiśniowa

prawa

23+438

23+495

LII / III

16.

988

Wiśniowa

prawa

23+495

23+514

LII / III

17.

988

Wiśniowa

prawa

23+514

24+245

LII / III

18.

988

Wiśniowa

prawa

24+214

24+282

LI / II

19.

988

Wiśniowa

prawa

24+245

24+311

LI / II

20.

988

Wiśniowa

prawa

24+317

24+503

LI / II

21.

988

Wiśniowa

prawa

24+503

24+555

LI / II

22.

988

Wiśniowa

prawa

24+555

24+582

LI / II

23.

988

Wiśniowa

prawa

24+582

24+964

LI / II

24.

988

Wiśniowa

prawa

24+984

25+812

LI / II

25.

988

Wiśniowa

prawa

25+812

25+952

LI / II

26.

988

Wiśniowa

lewa

25+951

26+030

LI / II

27.

988

Wiśniowa

lewa

26+052

26+274

LI / II

28.

988

Wiśniowa

lewa

26+274

26+488

LI / II

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/98/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Lp.

Standardu

Opis stanu standardu zimowego(15 listopad – 30 kwiecień) utrzymania nawierzchni chodników z określeniem czasu w jakim skutki zjawisk atmosferycznych powinny być usunięte

1

I

Chodniki odpłużone i posypane mieszanką środków chemicznych lub uszarstniających w 80% szerokości dopuszczę się zaleganie warstwy luźnego śniegu  grubości do 3 cm

Do 6 godzin od ustania zjawiska atmosferycznego

2

II

Chodniki odpłużone i posypane mieszanką środków chemicznych lub uszarstniających w 80% szerokości, dopuszczę się zaleganie warstwy śniegu lub błota pośniegowego grubości do 3 cm

Do 12 godzin od ustania zjawiska atmosferycznego

3

III

Chodniki odpłużone i posypane mieszanką środków chemicznych lub uszarstniających w 80% szerokości, dopuszczę się zalegania warstwy śniegu lub błota pośniegowego grubości do 3 cm

Do 24 godzin od ustania zjawiska atmosferycznego

Lp.

Standardu

Opis stanu standardu letniego (01 maj – 14 listopad) utrzymania nawierzchni chodników

1

L I

Nawierzchnia chodnika wolna od zalegającego błota i innych zanieczyszczeń mechanicznych Chodnik drożny w 100% szerokości

Usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych w czasie do 6 godzin od powzięcia potwierdzonej informacji o zaleganiu

2

L II

Nawierzchnia chodnika wolna od zalegającego błota, i innych zanieczyszczeń mechanicznych Chodnik drożny w 80% szerokości

Usunięcie zanieczyszczeń mechanicznych w czasie do 12 godzin od powzięcia potwierdzonej informacji o zaleganiu

· Prace związane z mechanicznym oczyszczaniem chodników powinny być wykonywane  co najmniej jeden raz w okresie od maja do października

· Prace utrzymaniowe powinny być wykonywane w zależności od potrzeb.

· Możliwość wykonywania prac związanych z utrzymaniem zimowym powinna być zapewniona co najmniej w okresie od15 listopada od 30 kwietnia.

· Akcje zimowego utrzymania należy rozpocząć w momencie stwierdzenia zjawiska atmosferycznego lub powzięcia uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu.

Uzasadnienie