UCHWAŁA NR XIV/99/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

Na podstawie art. 8 ust 2a, art. 10 ust. 1 i 2 i art. 18 ust. 1 i 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym /Dz.U.2015.1515.jt/, oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U.2013.885.jt ze zmianami/

§ 1. Postanawia się udzielić w roku 2016 pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej na realizacje zadania publicznego związanego z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa w km 40+638 - 40+845 w miejscowości Szufnarowa w kwocie 55.000,00 zł.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Wiśniowa do zawarcia porozumienia z Samorządem Województwa Podkarpackiego, w którym zostaną szczegółowo określone warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków finansowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior

Uzasadnienie

Zadanie jest celowe do wykonania jako ostatni fragment budowy chodnika na podstawie przygotowanego przez gminę i zatwierdzonego przez zarządcę drogi 986.