UCHWAŁA NR XIV/100/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Wiśniowa na lata 2015-2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 2015 poz. 1515) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Strategię Rozwoju Gminy Wiśniowa na lata 2015-2025 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/100/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zalacznik1.pdf