UCHWAŁA NR XIV/101/2015

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 marca 2012 r.  w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet dla sołtysów.

Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1515) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/120/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 30 marca 2012 r. § 1. otrzymuje brzmienie "Ustala się miesięczne diety w formie ryczałtu dla sołtysów w następującej wysokości:

1) Dla sołtysów wsi:

a) Różanka, Szufnarowa i Wiśniowa kwota 800zł

b) Markuszowa, Niewodna i Pstrągówka kwota 700 zł

c) Kalembina, Kozłówek, Tułkowice, Jaszczurowa, Jazowa, Kożuchów i Oparówka kwota 600 zł"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.  

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior