UCHWAŁA NR XV/103/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz 1515 z późniejszymi zmianami.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf  pkt. 1  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U z 2015 r., poz. 2156 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się kryteria oraz liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa:

2) kandydat, który ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, ubiegający się o przyjęcie do przedszkola położonego w obszarze objętym obwodem szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata – 10 pkt;

3) kandydat, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący kandydata: pracują, uczą się w systemie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą -5 pkt;

4) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do wybranego przedszkola lub szkoły podstawowej –2 pkt;

5) kandydat, który został zgłoszony na pobyt w przedszkolu na co najmniej 7 godzin dziennie - 2 pkt;

6) kandydat, którego rodzina objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 1 pkt.;

7) kandydat, który obowiązany jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, ubiegający się o przyjęcie do przedszkola położonego w obszarze objętym obwodem szkoły podstawowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata – 20 pkt;

2. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje kandydatom rodziców pracujących, a w przypadku braku rozstrzygnięcia – kandydatom najstarszym.

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w § 1:

1) oświadczenie rodziców o planowanej liczbie godzin pobytu kandydata w przedszkolu;

2) oświadczenie rodziców o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

3) oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, o prowadzeniu działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior

Uzasadnienie

do projektu uchwały  w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 7 z poźn. zm.) wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W myśl art. 20c ww. ustawy do przedszkoli przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy, przy czym w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie poniższe kryteria, z których każde ma jednakową wartość: 1) wielodzietność rodziny kandydata, 2) niepełnosprawność kandydata, 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, zgodnie z art. 20c ust. 4 i 6, na drugim etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący upoważniony został także do przyznania każdemu kryterium stosownej liczby punktów, przy czym kryteria samorządowe, w odróżnieniu od kryteriów ustawowych, mogą mieć różną wartość. Zadania organu prowadzącego w powyższym zakresie dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wiśniowa należą do kompetencji Rady Gminy Wiśniowa.

Ze względu na to, że ustawa o systemie oświaty nakłada na gminy konieczność zabezpieczenia miejsc w przedszkolach dla dzieci sześcioletnich objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego i pięcioletnich mających prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a od roku szkolnego 2016/2017 także wszystkim chętnym dzieciom czteroletnim, proponuje się dla tych dzieci kryterium preferencyjne w powiązaniu z odległością przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata. Nowe przepisy precyzują, że każdemu dziecku w obowiązku przedszkolnym, któremu nie zabezpieczy się miejsca w przedszkolu oddalonym od miejsca zamieszkania do trzech kilometrów, należy zapewnić bezpłatny dowóz do placówki.

Przy opracowaniu kryteriów zawartych w projekcie uchwały zostało uwzględnione rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

Kryteria wychodzą naprzeciw potrzebom rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i pozwalają na zaspokojenie potrzeb rodziców w zakresie opieki i wychowania przedszkolnego oraz mają za zadanie, zgodnie z ustawą, zaspokoić lokalne potrzeby społeczne.