UCHWAŁA NR XV/104/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa, zamieszkałych poza obwodem szkoły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późniejszymi zmianami.) oraz art. 20e ust. 3 i 4 w związku z art. 20zf  pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria i liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryterium przy naborze kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wiśniowa, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponują wolnymi miejscami:

Lp.

Kryterium

Punkty

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryterium

1.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej, gimnazjum

20 pkt

Dane potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej

2.

Kandydat, którego przynajmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje, prowadzi działalność gospodarczą w miejscowości należącej do obwodu danej szkoły

15 pkt

Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej

3.

Kandydat, którego krewni wspierający rodziców w opiece nad kandydatem, mieszkają w obwodzie danej szkoły

10 pkt

Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania krewnych wspierających rodziców w opiece nad kandydatem

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior

Uzasadnienie

do projektu uchwały  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów do szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest  Gmina Wiśniowa.

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z poźn. zm.) wprowadziła nowe zasady przyjęć kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klasy  pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum. Od roku szkolnego 2016/2017 w myśl art. 20e ww. ustawy kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. , organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.