UCHWAŁA NR XV/106/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie organizowania przez Gminę Wiśniowa prac społecznie użytecznych.

Na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. 2015r, poz. 1515) w związku z art.73a ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( j. t. Dz. U. z 2015r, poz. 149) Rada Gminy Wiśniowa  uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia ze Starostą Strzyżowskim w sprawie organizowania i realizacji przez Gminę Wiśniowa prac społecznie użytecznych.

2. Do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1 upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior

Uzasadnienie

W związku z koniecznością  przygotowania i prowadzenia stosownej dokumentacji dotyczącej organizowania prac społecznie użytecznych w Gminie Wiśniowa, które są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej konieczna jest uchwała Rady Gminy Wiśniowa udzielająca Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej pełnomocnictwa do zawarcia porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzyżowie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.