UCHWAŁA NR XV/107/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a,  ustawy z  dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz  art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774), Rada Gminy Wiśniowa uchwala  co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości:

– działkę  nr 1356 o powierzchni 0,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie XVI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Strzyżowie prowadzi Księgę wieczystą nr RZ1S/00027314/0, położoną w miejscowości Wiśniowa,  stanowiącą własność Gminy Wiśniowa,

– na działkę nr 109/3 o powierzchni 0,1239 ha,  dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie XVI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Strzyżowie prowadzi Księgę wieczystą nr RZ1S/00021788/8, położoną w miejscowości Wiśniowa, stanowiącą własność Panocha Edward, Panocha Katarzyna, Panocha Paweł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących zbycia, nabycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.

Natomiast zgodnie z  art. 15 ust. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,  nieruchomości stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych.

Nieruchomość nr ewidencyjny 109/3 położona w miejscowości Wiśniowa położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza parafialnego, przeznaczona będzie na cele gminne. Natomiast działka gminna nr 1356 leży w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości będącej własnością Pana Panocha. Pan Panocha wyraził zgodę na odstąpienie swojej działki 109/3 pod warunkiem że zamiana będzie na działkę nr 1356.

 

Wobec powyższego spełniona została przesłanka umożliwiająca wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości przez Gminę Wiśniowa.