UCHWAŁA NR XV/105/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 1515/ Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów w sprawie powierzenia realizacji zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym dowiezionych z terenu Gminy Wiśniowa oraz sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie 

2. Zadanie publiczne określone w pkt. 1 wykonywać będzie Gmina Miasto Rzeszów. 

3. Projekt porozumienia w powyższej sprawie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

4. Podstawą przekazania środków na realizację zadania określonego w pkt. 1 jest określające przeznaczenie i zasady rozliczenia przekazanych środków. 

§ 2. Na zadanie publiczne określone w §1 uchwala się z budżetu Gminy Wiśniowa dotację celową w kwocie 1300,00zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Społeczno – Socjalnej 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior

Załącznik do Uchwały Nr XV/105/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Porozumienie zawarte w dniu ……………………………. pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, reprezentowaną przez Pełnomocnika – Zdzisława Króla, Dyrektora Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie, 

Gminą Wiśniowa reprezentowaną przez Wójta Gminy Wiśniowa – Marcina Kut, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wiśniowa – Marii Przystaś 

w sprawie ustalenia warunków współpracy w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie. 

§ 1. Gmina Miasto Rzeszów zobowiązuje się do przyjmowania w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwości, dowiezionych z terenu Gminy Wiśniowa, sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia oraz motywowania opuszczających Izbę osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii w placówkach lecznictwa odwykowego. 

§ 2. 

1. Gmina Wiśniowa zobowiązuje się partycypować w kosztach realizacji zadań o których mowa w § 1 poprzez dokonanie jednorazowej wpłaty środków finansowych w wysokości 1300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) na konto Urzędu Miasta Rzeszowa 29 1020 4391 0000 6102 0144 6525 w terminie do dnia 31 marca 2016 r. 

2. Podstawę ustalenia wysokości kwoty o której mowa w ust.1, stanowi iloczyn opłaty za pobyt w Izbie (w wysokości ustalonej przez Radę Miasta Rzeszowa) oraz średniej liczby osób nietrzeźwych (z okresu trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy), dowiezionych z terenu Gminy Wiśniowa, które po opuszczeniu Izby lub w ciągu 14 dni od jej opuszczenia nie uiściły opłaty. 

§ 3. 

1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 27.01.2016 do dnia 31.12.2016 roku. 

2. Porozumienie przestaje wiązać strony przed upływem terminu określonego w ust.1 w przypadku, gdy rzeczywiste koszty pobytu osób nietrzeźwych, dowiezionych z terenu Gminy Wiśniowa osiągną wysokość, określoną w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

§ 4. 

1. W terminie do 15 stycznia następnego roku budżetowego Gmina Miasto Rzeszów przedłoży sprawozdanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z realizacji porozumienia. 

2. Gmina Miasto Rzeszów zobowiązuje się do zwrotu części środków finansowych przekazanych przez Gminę Wiśniowa, jeżeli faktyczna liczba osób nietrzeźwych dowiezionych w okresie o którym mowa w § 3 ust. 1 z terenu Gminy Wiśniowa, które po opuszczeniu Izby lub w ciągu 14 dni od jej opuszczenia nie uiściły opłaty, będzie mniejsza od średniej liczby osób nietrzeźwych, ustalonej w sposób określony w § 2 ust. 2 

3. Ustaloną na podstawie sprawozdania o którym mowa w ust. 1, niewykorzystaną część środków finansowych o których mowa ust. 2, Gmina Miasto Rzeszów przekaże na konto Gminy Wiśniowa nr konta 40 9168 1043 4200 0143 2000 0010 w terminie do 31 stycznia następnego roku. 

§ 5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

§ 6. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć ze stosunku zawartego niniejszym porozumieniem, będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo dla Gminy Miasta Rzeszów sądy powszechne. 

§ 7. Porozumienie sporządza się w trzech egzemplarzach w tym jeden dla Gminy Wiśniowa. 

Gmina Miasto Rzeszów  Gmina Wiśniowa 

Uzasadnienie

Gmina Miasto Rzeszów zobowiązuje się do przyjmowania w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie osób w stanie nietrzeźwości, dowiezionych z terenu Gminy Wiśniowa.  Problem zatrzymania osób nietrzeźwych jest to poważny problem, ponieważ w dużej mierze poradzić sobie z nim musi Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz policja, która zatrzymała osobę nietrzeźwą. Kiedy osoba nietrzeźwa trafia do SOR, bywa niebezpieczna dla otoczenia. Pomoc, której udziela jej personel medyczny, odbywa się kosztem osób, dla których oddział tak naprawdę istnieje. Tymczasem osoba nietrzeźwa, która zostanie przywieziona na oddział, jest pod obserwacją lekarzy i pielęgniarek, którzy nie zaryzykują wcześniejszego wypisania takiej osoby. Często tacy pacjenci są niebezpieczni dla personelu. Poza tym NFZ nie refunduje pobytu osób nietrzeźwych w szpitalu dlatego często osoba nietrzeźwa zostaje w rodzinie lub przebywa w policyjnej izbie zatrzymań, ale izba ta nie spełnia odpowiednich warunków.

Stąd konieczność podpisania porozumienia z Izbą Wytrzeźwień.