UCHWAŁA NR XV/108/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie wspólnej realizacji zadań związanych z poprawą warunków życia na obszarach wiejskich poprzez polepszenie dostępu do infrastruktury drogowej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Na podstawie art. 10 ust.1 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Gmina Wiśniowa przystępuje wspólnie z Gminą Wielopole Skrzyńskie do działania związanego z poprawą warunków życia na obszarach wiejskich poprzez polepszenie dostępu do infrastruktury drogowej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, gdzie Gmina Wiśniowa przystąpi do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Jaszczurowa- Szkoła –Sośnice” a Gmina Wielopole Skrzyńskie do realizacji zadania pn.: ”Przebudowa drogi gminnej nr 107733R relacji Wielopole-Sośnice-Jaszczurowa”

2. Wspólna realizacja zadania, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie stosownego porozumienia.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy, a nadzór nad jej realizacją Komisji Budżetowo – Finansowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior

Uzasadnienie

Podjęcie porozumień i deklaracja finansowania i realizacji przebudowy odcinków dróg pozostających w zarządzie Wójta Gminy Wiśniowa  pozwoli na uzyskanie dodatkowych punktów w staraniu się o dofinansowanie Gminy Wielopole ze środków pomocowych PROW  na drogę  gminną leżącą w ciągu naszej drogi gminnej.