UCHWAŁA NR XV/109/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie wspólnej realizacji zadań związanych z poprawą warunków życia na obszarach wiejskich poprzez polepszenie dostępu do infrastruktury drogowej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na terenie Powiatu Strzyżowskiego

Na podstawie art. 10 ust.1 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:

§ 1. 

1. Gmina Wiśniowa przystępuje wspólnie z Powiatem Strzyżowskim do działania związanego z poprawą warunków życia na obszarach wiejskich poprzez polepszenie dostępu do infrastruktury drogowej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na terenie Powiatu Strzyżowskiego, gdzie gmina przystąpi do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 112452R Różanka-Niewodna- Szufnarowa w km 1+285-1+640” a powiat do realizacji zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 R Różanka - Grodzisko w miejscowościach Różanka w km 1+820 – 3+610.

2. Wspólna realizacja zadania, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie porozumienia, którego projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior

Załącznik do Uchwały Nr XV/109/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 27 stycznia 2016 r.

POROZUMIENIE

w sprawie realizacji działania związanego z poprawą warunków życia na obszarach wiejskich poprzez polepszenie dostępu do infrastruktury drogowej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na terenie Powiatu Strzyżowskiego.

zawarte w dniu …….-01-2016 r.

pomiędzy:

Gminą Wiśniowa reprezentowaną przez:

Marcin Kut - Wójt Gminy Wiśniowa

zwaną dalej Gminą, przy kontrasygnacie

Marii Przystaś - Skarbnika Gminy Wiśniowa

a

Powiatem Strzyżowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Strzyżowskiego w imieniu, którego działają:

Robert Godek - Starosta Strzyżowski

Jan Stodolak - Wicestarosta Strzyżowski

zwanym dalej Powiatem, przy kontrasygnacie

Urszuli Liszka- Bawoł - Skarbnika Powiatu.

Działając na podstawie:

1) art. 4 ust. 1 pkt  6, art. 6  ust. 1 i art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445)

2) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.2015, poz.1515 -

ze zmianami.),

3) art. 19 ust. 2, art. 20 pkt. 3 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t.Dz.U.2015, poz.460),

4) uchwały nr…………………………. Rady Gminy Wiśniowa z dnia ……… stycznia 2016 roku

w sprawie wspólnej realizacji zadań związanych z poprawą warunków życia na obszarach wiejskich poprzez polepszenie dostępu do infrastruktury drogowej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

§ 1. 

1. Powiat Strzyżowski i Gmina Wiśniowa będą zrealizować zadania drogowe w ramach polepszenia lokalnej infrastruktury drogowej.

2. Powiat Strzyżowski w ramach działania mającego na celu polepszenie dostępu do lokalnej infrastruktury drogowej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  na terenie Powiatu Strzyżowskiego przystąpi do realizacji zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1350 R Różanka - Grodzisko w miejscowościach Różanka w km 1+820 – 3+610” na odcinku 1790 mb, o planowanych kosztach 645 602 zł i terminie realizacji do  końca 2017 roku.

3. Gmina Wiśniowa równolegle z realizacją zadania Powiatu zobowiązuje się do realizacji zadania powiązanego pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 112452R Różanka-Niewodna- Szufnarowa w km  1+285- 1+640 ” na odcinku 355 mb, o planowanych kosztach 80 000 zł łączącej się z drogą powiatową nr 1350 R Różanka – Grodzisko z terminem realizacji do końca 2017r.

4. Jednocześnie Gmina Wiśniowa zobowiązuje się do realizacji swojego zadania przed terminem

zakończenia zadania realizowanego przez Powiat.

§ 2. 

1. Funkcje inwestora dla poszczególnych zadań pełnić będą:

- dla drogi powiatowej - Powiat Strzyżowski,

- dla drogi gminnej – Gmina Wiśniowa

2. Na inwestorze spoczywają obowiązki zabezpieczenia środków finansowych na realizację w/w zadań, obowiązki wynikające z ustawy prawo budowlane i ustawy prawo zamówień publicznych oraz terminowego i zgodnego z zakresem rzeczowym zrealizowania zadania objętego porozumieniem.

§ 3. Strony ustalają, że zadania opisane w  § 1 realizować będą w latach:

- Gmina Wiśniowa w 2016-2017 roku,

- Powiat Strzyżowski w latach 2016 - 2017

§ 4. Postanowienia końcowe:

1. Porozumienie niniejsze zawiera się na czas realizacji określonych w § 1 zadań.

2. Realizacja zadań nastąpi pod warunkiem uzyskania przez Powiat Strzyżowski dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

4. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

Gmina Wiśniowa Powiat Strzyżowski

Uzasadnienie

Podjęcie porozumień i deklaracja finansowania i realizacji przebudowy odcinków dróg pozostających w zarządzie Wójta Gminy Wiśniowa  pozwoli na uzyskanie dodatkowych punktów w staraniu się o dofinansowanie Starostwa ze środków pomocowych PROW  na drogę powiatową leżącą w ciągu naszej drogi gminnej na terenie Różanki.