UCHWAŁA NR XV/111/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. "e" i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515.jt) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2013.885.jt ze zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie na 2017 rok w łącznej wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem "Koncepcji budowy zbiornika retencyjnego na rzece "Szufnarówka" w miejscowości Wiśniowa".

§ 2. Źródło pokrycia zobowiązań o których mowa w § 1 niniejszej uchwały będą dochody własne gminy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od osób fizycznych i prawnych, udziałów gminy w podatku w wysokości 40.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wiśniowa zaś nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wanda Gąsior

Uzasadnienie

do uchwały w sprawiezaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. "e" i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515.jt), Rada Gminy podejmuje uchwały w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, a dotyczących: zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy.

Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli na rozpoczęcie w 2016 roku i kontynuowanie w 2017 roku prac związanych z opracowaniem "Koncepcji budowy zbiornika retencyjnego na rzece "Szufnarówka" w miejscowości Wiśniowa".

Podstawą do wydatkowania pieniędzy będzie podpisana umowa z wykonawcą, któremu zostanie udzielone zamówienie w drodze zapytania ofertowego dotyczącego opracowania "Koncepcji budowy zbiornika retencyjnego na rzece "Szufnarówka" w miejscowości Wiśniowa".

W świetle powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.