UCHWAŁA NR XIV/92/2015    

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 237, art. 239, i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późni. zm.) Rada Gminy w Wiśniowej uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1) Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 23.294.492,00 W tym: 

1) dochody bieżące 23.034.492,00

2) dochody majątkowe 260.000,00

- jak poniżej: 

Dział

Źródła dochodów

Planowane dochody
na 2016r.

700

Gospodarka mieszkaniowa

411.700,00


1) dochody bieżące:

161.700,00


a)    wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

2.000,00


b)    dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

100.000,00


c) wpływy z różnych dochodów

59.700,00


2) dochody majątkowe w tym:

250.000,00


a) dochody ze sprzedaży składników majątkowych

250.000,00

750

Administracja publiczna

68.158,00


1)    dochody bieżące

68.158,00


a)    dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

68.158,00

751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

1.695,00


1)    dochody bieżące:

1.695,00


a) dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1.695,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4.647.270,00


1)    dochody bieżące:

4.647.270,00


a) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:

570.065,00


-          podatek od nieruchomości

537.000,00


-          podatek rolny

6.700,00


-          podatek leśny

19.765,00


-          podatek od środków transp.

1.600,00


-          Podatek od czynności cywilno-prawnych

2.500,00


-          Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2.500,00


b)    podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej

1.000,00


c)    wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:

1.087.394,00


-          podatek od nieruchomości

327.000,00


-          podatek rolny

545,869,00


-          podatek leśny

44.425,00


-          podatek od śr. transportowych

34.300,00


-          podatek od spadków i darowizn

15.000,00


-          rekompensaty utraconych doch. w podatkach i opł.  lokalnych

51.000,00


-          wpływy z opłaty targowej

2.600,00


-          podatek od czynności cywilno-prawnych

63.000,00


-          odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

4.200,00


d)    wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw: w tym:

91.760,00


-  wpływy z opłaty skarbowej

15.760,00


-  wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

76.000,00


e)    udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
w tym:

2.897.051,00


-          podatek dochodowy od osób fizycznych

2.890.051,00


-          podatek dochodowy od osób prawnych

7.000,00

758

Różne rozliczenia

13.504.270,00


1)    dochody bieżące:

13.504.270,00


a)   część oświatowa subwencji ogólnej

7.709.553,00


b)   część równoważąca subwencji ogólnej

229.704,00


c)   część wyrównawcza subwencji ogólnej

5.565.013,00

801

Oświata i wychowanie

88.140,00


1)    dochody bieżące:

88.140,00


a)    wpływy z różnych opłat – odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu (czesne)

25.000,00


b)    dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

18.140,00


c) wpływy z usług (odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach)

45.000,00

852

Pomoc Społeczna

4.024.820,00


1)    dochody bieżące:

4.024.820,00


a)    dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne) składki na ubezp. zdrowotne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

3.646.200,00


b)    wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z  przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki

42.000,00


c)    dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (zasiłki stałe, okresowe, składki na ubezp. zdrowotne GOPS)

256.620,00


d) odpłatność za pobyt w DPS

15.000,00


e)    wpływy z usług opiekuńczych

25.000,00


f) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admins. rządowej (fundusz alimentacyjny)

40.000,00

900

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

548.439,00


1)    dochody bieżące:

538.439,00


a)    wpływy z usług (odpłatność za zrzut ścieków)

235.000,00


b)   opłata produktowa

120,00


c) wpływy z różnych opłat (fundusz ochrony środowiska)

6.500,00


d) wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw ( odpady komunalne)

296.819,00


e) dochody majątkowe ze sprzedaży agregatu prądotwórczego oczyszczalni ścieków

10.000,00


Razem:

23.294.492,00

§ 2.  Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości w tym:  21.761.160,00

1) wydatki bieżące w wysokości 21.198.940,47

2) wydatki majątkowe w wysokości 562.219,53 jak poniżej: 

Dział

Rozdział

Treść

Kwota

010


Rolnictwo i łowiectwo

43.052,00


01008

Melioracje wodne

2.000,00wydatki bieżące
w tym:

2.000,001) Wydatki jednostek budżetowych w tym:

2.000,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00


01009

Spółki wodne

30.000,00Wydatki majątkowe w tym:

30.000,00Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

30.000,00


01030

Izby Rolnicze

11.052,00wydatki bieżące
w tym:

11.052,001) dotacje na zadania bieżące (wpłaty do Izb Rolniczych)

11.052,00

020


Leśnictwo

1.000,00


02001

Gospodarka leśna

1.000,00wydatki bieżące
w tym:

1.000,001) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

1.000,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1.000,00

600


Transport i łączność

599.757,49


60013

Drogi publiczne Wojewódzkie

75.000,00a) Wydatki majątkowe

75.000,00- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. do samorządu województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Szufnarowej

55.000,00- wydatki na inwestycje – opracowanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Wiśniowa w stronę Cieszyny

20.000,00


60016

Drogi publiczne gminne

398.157,49wydatki bieżące

355.695,271) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

355.695,27a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

12.000,00b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych

343.695,27z tego: fundusz sołecki

91.695,27wydatki majątkowe
w tym:

42.462,22- Wydatki na inwestycje modernizacja dróg gminnych (Fundusz Sołecki) )

42.462,22


60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

100.000,00wydatki majątkowe
w tym:

100.000,00- Wydatki na inwestycje (przebudowy, modernizacje dróg gminnych zniszczonych w skutek klęsk żywiołowych)

100.000,00


60095

Pozostała działalność

26.600,00wydatki bieżące
w tym:

26.600,001) wydatki jednostek budżetowych

26.600,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (koszty utrzymania samochodu dostawczego)

26.600,00

700


Gospodarka mieszkaniowa

338.171,94


70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

338.171,94wydatki bieżące
w tym:

228.171,941) wydatki jednostek budżetowych

228.171,94a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

55.990,00b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych związane z bieżącym utrzymaniem obiektów komunalnych

172.181,94w tym: fundusz sołecki

44.481,94


wydatki majątkowe w tym:

110.000,00- wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

105.000,00W tym: Fundusz Sołecki

5.000,00- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5.000,00

710


Działalność usługowa

60.258,11


71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

25.000,00wydatki bieżące
w tym:

25.000,001) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

25.000,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

25.000,00


71095

Pozostała działalność

35.258,11wydatki bieżące
w tym:

35.258,111) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

35.258,11a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (koszty regulowania stanu prawnego nieruchomości)

35.258,11

750


Administracja Publiczna

2.461.147,03


75011

Urzędy Wojewódzkie

68.058,00wydatki bieżące
w tym:

68.058,001) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

68.058,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Administracja Rządowa)

63.168,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4.890,00


75022

Rada Gminy

148.664,00wydatki bieżące
w tym:

148.664,001) wydatki jednostek budżetowych

800,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

800,002) świadczenia na rzecz osób fizycznych

147.864,00


75023

Urząd Gminy

2.101.690,00wydatki bieżące
w tym:

2.101.690,001) wydatki jednostek budżetowych

2.090.890,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.701.920,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

388.970,002) świadczenia na rzecz osób fizycznych

10.800,00


75045

Kwalifikacje wojskowe

100,00wydatki bieżące
w tym:

100,001) wydatki jednostek budżetowych

100,00a) wydatki związane z realizacja zadań statutowych

100,00


75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

51.035,03wydatki bieżące
w tym:

51.035,031) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

51.035,03a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

800,00w tym: fundusz sołecki

800,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, promocja gminy

50.235,03w tym: fundusz sołecki

15.235,03


75095

Pozostała działalność

91.600,00wydatki bieżące
w tym:

91.600,001) wydatki jednostek budżetowych

18.400,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.500,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

14.900,002) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

73.200,00

751


Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

1.695,00


75101

Urzędy Naczelnych Org. Wł. Państw., Kontroli i Ochrony Prawa

1.695,00wydatki bieżące
w tym:

1.695,001) wydatki jednostek budżetowych

1.695,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.172,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

523,00

754


Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

290.056,31


75412

Ochotnicze Straże Pożarne

290.056,31wydatki bieżące
w tym:

273.299,001) wydatki jednostek budżetowych

265.299,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

169.462,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych związane z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP

95.837,00w tym: fundusz sołecki

25.250,002) świadczenia na rzecz osób fizycznych

8.000,00wydatki majątkowe
w tym:

16.757,31- wydatki na realizację inwestycji

5.757,31w tym: Fundusz Sołecki

5.757,31- wydatki na zakupy inwestycyjne

11.000,00w tym: Fundusz Sołecki

11.000,00

757


Obsługa długu publicznego

426.000,00


75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.

426.000,00wydatki bieżące
w tym:

426.000,001) wydatki na obsługę długu j.s.t.

426.000,00

758


Różne rozliczenia

100.000,00


75818

Rezerwy ogólne i celowe

100.000,00wydatki bieżące

w tym

100.000,00- rezerwa ogólna

51.269,82- rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe

48.730,18

801


Oświata i wychowanie

9.849.616,00


80101

Szkoły Podstawowe

5.341.723,00wydatki bieżące

w tym:

5.329.723,001) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

5.128.479,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4.393.745,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

734.734,00w tym: fundusz sołecki

7.500,002) świadczenia na rzecz osób fizycznych

201.244,00wydatki majątkowe
w tym:

12.000,00- wydatki na realizacją inwestycji

12.000,00w tym: fundusz sołecki

2.000,00


80103

Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

471.818,00wydatki bieżące
w tym:

471.818,001) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

442.697,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

395.334,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

47.363,002) świadczenia na rzecz osób fizycznych

29.121,00


80104

Przedszkola

385.949,00wydatki bieżące
w tym:

375.949,001) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

355.464,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

264.955,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

90.509,002) świadczenia na rzecz osób fizycznych

20.485,00wydatki majątkowe
w tym:

10.000,00- wydatki na realizacją inwestycji

10.000,00


80110

Gimnazja

2.307.231,00wydatki bieżące
w tym:

2.307.231,001) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

2.213.947,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.915.152,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

298.795,002) świadczenia na rzecz osób fizycznych

93.284,00


80114

Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół

466.492,00wydatki bieżące
w tym:

466.492,001) wydatki jednostek budżetowych

466.492,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

433.834,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

32.658,00


80113

Dowożenie uczniów do szkół

250.000,00wydatki bieżące
w tym:

250.000,001) wydatki jednostek budżetowych

250.000,00a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

250.000,00


80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

40.387,00wydatki bieżące
w tym:

40.387,001) wydatki jednostek budżetowych

40.387,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

40.387,00


80149

Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych szkół Podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

30.896,00wydatki bieżące
w tym:

30.896,001) wydatki jednostek budżetowych

29.596,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

29.596,002) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.300,00


80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkoła podstawowych i gimnazjach

489.408,00wydatki bieżące
w tym:

489.408,001) wydatki jednostek budżetowych

478.908,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

477.408,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1.500,002 ) świadczenia na rzecz osób fizycznych

10.500,00


80195

Pozostała działalność  

65.712,00wydatki bieżące
w tym:

65.712,001) wydatki jednostek budżetowych

65.712,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

65.712,00

851


Ochrona Zdrowia

76.000,00


85153

Przeciwdziałanie narkomanii

2.000,00wydatki bieżące
w tym:

2.000,001) wydatki jednostek budżetowych

2.000,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.000,00


85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

74.000,00wydatki bieżące
w tym:

74.000,001) wydatki jednostek budżetowych

74.000,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

74.000,00

852


Pomoc społeczna

5.345.120,00


85204

Rodziny zastępcze

8.000,00wydatki bieżące
w tym:

8.000,001) wydatki jednostek budżetowych

8.000,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

8.000,00


85205

Przeciwdziałanie przemocy

12.000,00wydatki bieżące
w tym:

12.000,001) wydatki jednostek budżetowych

12.000,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4.500,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

7.500,00


85206

Wspieranie rodziny

48.000,00wydatki bieżące
w tym:

48.000,001) wydatki jednostek budżetowych

47.800,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

41.300,00b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych

6.500,002) świadczenia na rzecz osób fizycznych

200,00


85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.676.600,00wydatki bieżące
w tym:

3.676.600,001) wydatki jednostek budżetowych

304.566,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

283.396,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

21.170,002) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.330.034,003) zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetek

42.000,00


85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

20.000,00wydatki bieżące
w tym:

20.000,001) wydatki jednostek budżetowych

20.000,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

20.000,00


85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

612.800,00wydatki bieżące
w tym:

612.800,001) wydatki jednostek budżetowych

296.000,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

296.000,002) świadczenia społeczne

316.800,00


85215

Dodatki mieszkaniowe

12.000,00wydatki bieżące
w tym:

12.000,001) świadczenia na rzecz osób fizycznych

12.000,00


85216

Zasiłki stałe

58.000,00wydatki bieżące
w tym:

58.000,001) świadczenia na rzecz osób fizycznych

58.000,00


85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

567.320,00wydatki bieżące
w tym:

567.320,001) wydatki jednostek budżetowych

564.120,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

494.120,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

70.000,002) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.200,00


85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

125.400,00wydatki bieżące
w tym:

125.400,001) wydatki jednostek budżetowych

125.400,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

45.400,00b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych

80.000,00


85295

Pozostała działalność

205.000,00wydatki bieżące
w tym:

205.000,001) świadczenia na rzecz osób fizycznych

205.000,00

854


Edukacyjna Opieka Wychowawcza

44.000,00


85415

Pomoc materialna dla uczniów

44.000,00wydatki bieżące
w tym:

44.000,001) świadczenia na rzecz osób fizycznych

44.000,00

900


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.103.720,00


90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

344.037,00wydatki bieżące
w tym:

313.037,001) wydatki jednostek budżetowych

311.537,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

159.780,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

151.757,002) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.500,00wydatki majątkowe
w tym:

31.000,00- projekt kanalizacji sanitarnej Wiśniowa  Stawiska

31.000,00


90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1.800,00wydatki bieżące
w tym:

1.800,001) wydatki jednostek budżetowych

1.800,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1.800,00W tym: fundusz sołecki

800,00


90013

Schroniska dla zwierząt

4.500,00wydatki bieżące
w tym:

4.500,001) wydatki jednostek budżetowych

4.500,00a)wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4.500,00


90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

277.000,00wydatki bieżące
w tym:

218.000,001) wydatki jednostek budżetowych

218.000,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  

218.000,00wydatki majątkowe
w tym:

59.000,00- wydatki inwestycyjne – projekty oświetleń

59.000,00W tym: fundusz sołecki

2.000,00


90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

500,00wydatki bieżące
w tym:

500,001) wydatki jednostek budżetowych

500,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

500,00


90002

Gospodarka odpadami

312.819,00wydatki bieżące
w tym:

296.819,001) wydatki jednostek budżetowych

296.819,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

27.969,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

268.850,00wydatki majątkowe
w tym:

16.000,00- dotacje celowe z budżetu na realizację inwestycji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu)

16.000,00


90095

Pozostała działalność

162.944,00wydatki bieżące
w tym:

102.944,001) wydatki jednostek budżetowych

97.744,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

47.044,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

50.700,00w tym: fundusz sołecki

18.300,002) świadczenia na rzecz osób fizycznych

5.200,00wydatki majątkowe
w tym:

60.000,00-wydatki inwestycyjne – dokumentacja ujęć wody

60.000,00


90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska

120,00wydatki bieżące w tym:

120,001) wydatki jednostek budżetowych

120,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

120,00

921


Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

796.086,12


92109

Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

473.086,12wydatki bieżące
w tym:

473.086,121) wydatki jednostek budżetowych

16.086,12a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4.360,00w tym: fundusz sołecki

2.500,00b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

11.726,12w tym: fundusz sołecki

5.996,122) dotacje na zadania bieżące w tym:

457.000,00-    dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury (GOK)

457.000,00


92116

Biblioteki

323.000,00wydatki bieżące w tym:

323.000,001) dotacje na zadania bieżące w tym:

323.000,00- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury (GBP)

323.000,00

926


Kultura fizyczna i sport

225.480,00


92601

Obiekty sportowe

14.500,00wydatki bieżące

w tym:

14.500,001) wydatki jednostek budżetowych

14.500,00a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

14.500,00w tym: fundusz sołecki

4.500,00


92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

210.980,00wydatki bieżące w tym:

210.980,001) wydatki jednostek budżetowych

21.100,00a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

1.000,00b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych (związane z bieżącym utrzymaniem stadionów komunalnych i boisk sportowych)

20.100,002) Dotacja na zadania bieżące w tym:

189.880,00- Dotacja celowa na dofinansowanie działalności Klubów Sportowych z terenu Gminy Wiśniowa w zakresie upowszechniania sportu udzielana w trybie art. 27 ust. 2 ustawy  z dnia 25.06.2010r.  o sporcie oraz Uchwały Nr XX/173/2012 RG Wiśniowa z 03.12.2012r.

189.880,00Razem:

21.761.160,00Wydatki bieżące

21.198.940,47W tym: Fundusz Sołecki

217.058,36Wydatki majątkowe

562.219,53W tym: Fundusz Sołecki

68.219,53

A. Wydatki bieżące 21.198.940,47

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 15.078.276,47  w tym: 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 11.026.905,00

- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych 4.051.371,47

2) dotacje na zadania bieżące 980.932,00

3) zwrot dotacji i odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem      lub nadmiernej wysokości 42.000,00

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.571.732,00

5) wydatki na obsługę długu publicznego j.s.t. 426.000,00

6) Rezerwa budżetu ogólna 51.269,82

7) Rezerwa celowa (Zarządzanie Kryzysowe) 48.730,18

B. Wydatki Majątkowe 562.219,53 w tym: 

1) wydatki inwestycyjne ze śr. własnych 345.219,53

2) zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 116.000,00

3) dotacje celowe 101.000,00

§ 3.  Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową        w wysokości   1.533.332,00  Którą planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek  zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1.533.332,00

§ 4.  Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości Według specyfikacji jak poniżej: 

1.

Dochody ogółem:

23.294.492,00

2.

Wydatki ogółem:

21.761.160,00

3.

Wynik (1 – 2) – Nadwyżka

1.533.332,00

4.

Rozchody budżetu
z tego:
§ 992 – spłata rat z zaciągniętych kredytów
w tym dla:
-          Banku Spółdzielczego Strzyżów o/ Wiśniowa

1.533.332,00

 

1.533.332,00

 

1.533.332,00

§ 5.  Ustala się limit zobowiązań  na:  pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu       budżetu w wysokości 1.200.000,00

§ 6.  1) Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 51.269,82

2) Tworzy się rezerwę celową budżetu na Zarządzanie Kryzysowe           w wysokości 48.730,18

§ 7.  Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom        należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych       w wysokości 1.081.932,00    zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 8.  Ustala się plany finansowe dla rachunków dochodów własnych        dla Gminnego Przedszkola Samorządowego oraz Szkół Podstawowych       w wysokości: 

- dochody 115.000,00

- wydatki nimi finansowane 115.000,00     zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 

§ 9.  Stosownie do art. 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych – w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami: 

- dochody 3.714.358,00

- wydatki 3.714.358,00

Dochody 

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

750


Administracja publiczna

68.158,00


75011

Urzędy Wojewódzkie

68.058,00dochody bieżące
w tym:

68.058,00-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

68.058,00


75045

Kwalifikacje wojskowe

100,00dochody bieżące
w tym:

100,00-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

100,00

852


Pomoc Społeczna

3.646.200,00


85212

Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.590.100,00dochody bieżące
w tym:

3.590.100,00-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3.590.100,00


85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

10.700,00dochody bieżące
w tym:

10.700,00-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

10.700,00


85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

45.400,00dochody bieżące
w tym:

45.400,00-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

45.400,00

Ogółem:

3.714.358,00

Wydatki 

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

750


Administracja publiczna

68.158,00


75011

Urzędy Wojewódzkie

68.058,00wydatki bieżące
w tym:

68.058,001) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

68.058,00a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w tym:

63.168,00b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4.890,00


75045

Kwalifikacje wojskowe

100,00wydatki bieżące
w tym:

100,001) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

100,00- wydatki związane z realizacja zadań statutowych

100,00

852


Pomoc Społeczna

3.646.200,00


85212

Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3.590.100,00wydatki bieżące
w tym:

3.590.100,001) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

260.566,00a)    wynagrodzenia i składki od nich naliczone

247.996,00b)    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

12.570,002) świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.329.534,00


85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

10.700,00wydatki bieżące w tym:

10.700,001) wydatki jednostek budżetowych w tym na:

10.700,00- wydatki związane z realizacja zadań statutowych

10.700,00


85228

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

45.400,00wydatki bieżące
w tym:

45.400,001) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

45.400,00- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

45.400,00

Ogółem:

3.714.358,00

§ 10.  Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy polegające na określeniu   uzyskanych dochodów i przeznaczeniu ich na określone wydatki.

1) stosownie do art. 18 ustawy z dnia 26 października 2001 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 Nr 70 poz. 473 ze. zm.), ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 76.000,00 i przeznacza się je na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 

DOCHODY 

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

756


Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

76.000,00


75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
( z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu)

76.000,00

WYDATKI

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota

851


Ochrona zdrowia

76.000,00


85153

Przeciwdziałanie narkomanii

2.000,00wydatki bieżące

2.000,001) wydatki jednostek budżetowych
w tym na:

2.000,00a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

2.000,00


85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

74.000,00wydatki bieżące w tym:

74.000,001)wydatki jednostek budżetowych w tym na:

74.000,00a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  

74.000,00

2) stosownie do art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420 ze zm., oraz uchwały Rady Gminy Wiśniowa Nr XXXIV/289/14 z dnia 31 marzec 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki na 2016r.), wyodrębnia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na wydatki bieżące i majątkowe sołectw w wysokości 285.277,89 zł.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Kwota

600Transport i łączność

134.157,49


60016


Drogi publiczne gminne

134.157,49
Wydatki bieżące

91.695,274210

Zakup materiałów i wyposażenia

67.999,60
Sołectwo Pstrągówka

w tym: Przedsięwzięcia

12.079,88
-zakup materiałów na drogi gminne

12.079,88
Sołectwo Różanka

w tym: Przedsięwzięcia

8.000,00
-zakup kamienia na drogi gminne

8.000,00 

Sołectwo Oparówka

w tym: Przedsięwzięcia

5.000,00
- zakup materiałów na bieżące remonty dróg gminnych

5.000,00
Sołectwo Kalembina

W tym: Przedsięwzięcia

5.000,00
- zakup kamienia na drogi gminne

5.000,00
Sołectwo Tułkowice

W tym: Przedsięwzięcia

14.238,57
- zakup materiałów drogowych na drogi gminne

14.238,57
droga nr 206 ( koło Gwoździańskiego )

500,00
droga nr 127/1, 125/4, 128/4 (Budy Dobrzechowskie)

1.000,00
droga nr 150

2.000,00
droga nr 43 ( w kierunku Szkołuta)

1.000,00
Droga Generałówka

1.000,00
droga Tułkowice Góra

4.000,00
droga pod Denderówką ( w kierunku Kroka)

2.738,57
droga nr 357

2.000,00
Sołectwo Markuszowa

W tym: Przedsięwzięcia

1.735,03
- zakup materiałów na utrzymanie dróg gminnych

1.735,03
Sołectwo Jazowa

W tym: Przedsięwzięcia

4.211,09
- zakup materiałów drogowych na drogi gminne

4.211,09
Sołectwo Wiśniowa

W tym: Przedsięwzięcia

17.735,03
- zakup kruszywa na drogi gminne

17.735,034300

Zakup usług pozostałych

21.195,67
Sołectwo Różanka

W tym: Przedsięwzięcia

7.500,00
- czyszczenie i odmulanie rowów przy dr. gminnych

7.500,00
Sołectwo Niewodna

W tym: Przedsięwzięcia

3.936,70
- usługi pozostałe czyszczenie i konserwacja przepustów przy drogach gminnych

3.936,70
Sołectwo Jazowa

W tym: Przedsięwzięcia

2.000,00
- usługi (czyszczenie rowów przy dr. gminnych)

2.000,00
Sołectwo Wiśniowa

W tym: Przedsięwzięcia

2.000,00
- usługi koparką na drogach gminnych

2.000,00
Sołectwo Szufnarowa

735,03
- udrażnianie rowów przy  drogach gminnych

735,03
Sołectwo Oparówka

W tym: Przedsięwzięcia

4.023,94
- bieżące naprawy dróg gminnych

4.023,94
Sołectwo Kalembina

W tym: Przedsięwzięcia

1.000,00
- zimowe utrzymanie dróg gminnych

1.000,004270

Zakup usług remontowych

2.500,00
Sołectwo Kożuchów

W tym: Przedsięwzięcia

2.500,00
- dofinansowanie budowy przyczółków na rowie przy drodze gminnej

2.500,00
Wydatki majątkowe

42.462,226050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

42.462,22
Sołectwo Szufnarowa

W tym: Przedsięwzięcia

11.000,00
- modernizacja dróg gminnych

11.000,00
Sołectwo Niewodna

20.000,00
W tym: Przedsięwzięcia

- modernizacja odcinka drogi gminnej  Niewodna Las

20.000,00
Sołectwo Jaszczurowa

W tym: Przedsięwzięcia

11.462,22
- przebudowa dróg gmin.(przyczółki droga Nr 468/2)

11.462,22

700Gospodarka mieszkaniowa

49.481,94


70005


Gospodarka gruntami i nieruchomościami

49.481,94
Wydatki bieżące

44.481,944210

Zakup materiału i wyposażenia

22.481,94
Sołectwo Oparówka

W tym: Przedsięwzięcia

2.500,00
- zakup wyposażenie do DL

2.500,00
Sołectwo Szufnarowa

W tym: Przedsięwzięcia

5.000,00
- zakup wyposażenia do budynku kom. Szufnarowa

5.000,00
Sołectwo Kalembina

W tym: Przedsięwzięcia

1.500,00
- zakupy bieżące (wyposażenie, sprzęt) do budynku komunalnego Kalembina

1.500,00
Sołectwo Kozłówek

W tym: Przedsięwzięcia

11.481,94
- zakup wyposażenia dla Domu Lud. w Kozłówku

11.481,94
Sołectwo Pstrągówka

W tym: Przedsięwzięcia

2.000,00
- zakup piekarników do budynku komunalnego

2.000,004270

Zakup usług remontowych

22.000,00
Sołectwo Markuszowa

W tym: Przedsięwzięcia

20.000,00
- remont pomieszczeń w domu komunalnym  

20.000,00
Sołectwo Jaszczurowa

W tym: Przedsięwzięcia

2.000,00
- wykonanie schodów na poddasze w budynku komunalnym

2.000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5.000,00
Wydatki majątkowe

5.000,00
Sołectwo Markuszowa

W tym: Przedsięwzięcia

5.000,00
- budowa pomnika 650lecia Markuszowej na działce gminnej obok budynku komunalnego

5.000,00

750Administracja Publiczna

16.035,03


75075


Promocja j.s.t.

13.500,00
Wydatki bieżące

16.035,034210

Zakup materiałów i wyposażenia  

10.935,03
Sołectwo Wiśniowa

W tym: Przedsięwzięcia

5.000,00
-promocja (soł. Wiśniowa, foldery kalendarze i inne)

5.000,00
Sołectwo Szufnarowa

W tym: Przedsięwzięcia

5.000,00
- promocja – zakup tablic oznakowanie rejonów sołectwa

5.000,00
Sołectwo Różanka

W tym: Przedsięwzięcia

935,03
- zakup nagród na imprezę plenerową „Piknik Rodzinny”

935,034300

Zakup usług pozostałych

4.300,00
Sołectwo Różanka

W tym: Przedsięwzięcia

2.700,00
- promocja – wykonanie kalendarza wiejskiego

2.000,00
- wykonanie pocztówek – panorama wsi

700,00
Sołectwo Kożuchów

W tym: Przedsięwzięcia

1.600,00
- organizacja imprezy plenerowej „Piknik Sołecki)

1.600,004170

Wynagrodzenia bezosobowe

800,00
Sołectwo Różanka

W tym: Przedsięwzięcia

800,00
- utrzymanie strony internetowej wsi Różanka

800,00

754Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

42.007,31


75412


Ochotnicze Straże Pożarne

42.007,31
Wydatki bieżące

25.250,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

25.250,00
Sołectwo Pstrągówka

A tym: Przedsięwzięcia

4.000,00
- zakup  wyposażenia i umundurowania

4.000,00
Sołectwo Różanka

W tym: Przedsięwzięcia

5.000,00
- zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Różanka

5.000,00
Sołectwo Oparówka

W tym: Przedsięwzięcia

1.000,00
- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Oparówka

1.000,00
Sołectwo Kożuchów

W tym: Przedsięwzięcia

750,00
- dofinansowanie utrzymania samochodu w jednostce OSP

750,00
Sołectwo Tułkowice

W tym: Przedsięwzięcia

5.000,00
- zakup sprzętu, umundurowania i materiałów potrzebnych do utrzymania gotowości bojowej jednostki OSP Tułkowice

5.000,00
Sołectwo Markuszowa

W tym: Przedsięwzięcia

3.000,00
- zakup umundurowania i sprzętu dla OSP Markuszowa

3.000,00
Sołectwo Jazowa

W tym: Przedsięwzięcia

3.500,00
- zakup umundurowania i sprzętu  dla OSP Jazowa

3.500,00
Sołectwo Kozłówek

W tym: Przedsięwzięcia

3.000,00
- zakup sprzętu wyposażenia OSP Kozłówek

3.000,00
Wydatki majątkowe

16.757,316060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

11.000,00
Sołectwo Wiśniowa

W tym: Przedsięwzięcia

5.000,00
- zakup sprzętu ratunkowego (dofinansowanie do projektu)

5.000,00
Sołectwo Szufnarowa  

W tym: Przedsięwzięcia

6.000,00
- dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego

6.000,006050

Wydatki inwestycyjne

5.757,31
Sołectwo Kalembina

W tym: Przedsięwzięcia

5.757,31
- wykonanie ogrzewania remizy OSP

5.757,31

801Oświata i wychowanie

9.500,00


80101


Szkoły Podstawowe

9.500,00
Wydatki bieżące

7.500,004210

Zakup materiału i wyposażenia

5.500,00
Sołectwo Pstrągówka

W tym: Przedsięwzięcia

1.500,00
- zakup monitoringu dla OSP

1.500,00
Sołectwo Różanka

W tym: Przedsięwzięcia

4.000,00
- zakup kosiarki i kosy spalinowej dla Szkoły Podstawowej  Różanka

4.000,004270

Zakup usług remontowych

2.000,00
Sołectwo Jaszczurowa  

W tym: Przedsięwzięcia

2.000,00
- remont w Sz. P. Jaszczurowej

2.000,00
Wydatki majątkowe

2.000,006050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.000,00
Sołectwo Szufnarowa  

W tym: Przedsięwzięcia

2.000,00
- dofinansowanie do modernizacji parkingu (obok szkoły)

2.000,00

900Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

21.100,00


90004


Utrzymania zieleni w miastach i gminach

800,00
Wydatki bieżące

800,004210

Zakup materiałów i wyposażenia

800,00
Sołectwo Różanka

W tym: Przedsięwzięcia