UCHWAŁA NR XVI/112/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniowa na 2016r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiśniowa na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:

§ 1. Przyjąć do realizacji

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniowa na 2016 rok jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Wiśniowa na 2016 rok jak załącznik Nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/112/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 2 marca 2016 r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W GMINIE WIŚNIOWA NA 2016 r.

Działania podejmowane przez gminę na rzecz ograniczenia szkód powodowanych przez alkohol skierowane będą do wszystkich mieszkańców – również do niepijących. Będą skierowane do dorosłych, ale i do nastolatków, do kierowców i do kobiet w ciąży, do sprzedawców alkoholu i do nauczyciel. Prawo paradoksu prewencyjnego uświadamia dlaczego mylące może być pojmowanie problemów alkoholowych w kategoriach patologii społecznej czy marginesu społecznego. Polityka wobec alkoholu dotyczy całej populacji, a nie tylko stosunkowo wąskiej, w porównaniu z całą gminą, grupy osób uzależnionych.

W celu realizacji zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 47 poz. 278 z późniejszymi zmianami) ustala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Głównym celem Programu jest realizacja wielu zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy w ciągu całego roku.

1.  Diagnoza problemów alkoholowych na terenie gminy:

Dane demograficzne:

liczba mieszkańców gminy: 8418

liczba osób do 18 - tego roku życia: 1663

liczba osób powyżej 18 – tego roku życia: 6755

liczba osób bezrobotnych według  stanu na dzień 31.12.2015r.: 748

liczba osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 768 (383 rodziny w których jest 1441 osób)

liczba osób z rodzin z problemem alkoholowym, którym udzielono pomocy 28 (10 rodzin).

Na terenie Gminy Wiśniowa  jest usytuowane 27 punkty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- 25 detal,

- 2 gastronomia.

Ilość podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych:

Sprzedaż detaliczna:

piwo 27 punktów

wino 11 punktów

wódka 11 punktów

Sprzedaż gastronomiczna:

piwo, wino i wódka  2   punkty

2. Stan zasobów pozwalających na prowadzenie działań profilaktycznych:

Zadania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2016 realizowane będą przez:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej,

– Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wiśniowej

– Poradnia Odwykowa w Strzyżowie (leczenie osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie porad alkoholicznych i psychologicznych),

– Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w Strzyżowie poprzez udzielanie porad

– Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie,

– Przeszkolona kadra pedagogów szkolnych z terenu gminy (prowadzenie szkolnych programów profilaktycznych, spotkań dla rodziców, organizowanie czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych dla uczniów),

– Ośrodek Kultury w Wiśniowej (organizowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży np. w czasie ferii zimowych, wakacji, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, imprez rozrywkowych, spotkań dla dzieci niepełnosprawnych, spotkań dla dzieci z Domu Dziecka),

– Stowarzyszenia pozarządowe działające na terenie poszczególnych miejscowości oraz przy parafiach,

– Posterunek Policji we Frysztaku,

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie,

– Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie.

Koordynatorem całości zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych będzie

– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy prowadzona będzie w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na rok 2016 zakłada się następujące zadania do realizacji:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

4. Wspomaganie działalności instytucji, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Na mocy art. 21 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi leczenie osób uzależnionych od alkoholu odbywa się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju: świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne.

Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym i zaburzeniem zachowania. W procesie diagnozowania uczestniczą lekarze psychiatrzy, specjaliści psychoterapii uzależnień i psychologowie z doświadczeniem klinicznym. Do ostatecznego postawienia rozpoznania  uzależnienia od alkoholu uprawniony jest lekarz.

Podstawową metodą leczenia osoby uzależnionej od alkoholu jest psychoterapia grupowa i indywidualna. Leczenie medyczne ma wymiar wspomagający psychoterapię i nakierowane jest na usuwanie powikłań spowodowanych szkodliwym używaniem alkoholu oraz farmakologiczne wsparcie oddziaływań psychoterapeutycznych.  Zaleca się jednak aby – poza udziałem w profesjonalnej psychoterapii uzależnienia – pacjenci uzależnieni uczestniczyli również w ruchu samopomocowym, przede wszystkim mitingach Anonimowych Alkoholików (AA) oraz zajęciach organizowanych przez stowarzyszenia abstynenckie.

Dostępność i wysoka jakość profesjonalnej terapii uzależnień warunkuje skuteczność wszystkich innych działań podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin. Jeśli na terenie gminy nie działa zakład lecznictwa odwykowego, samorząd terytorialny powinien zapewnić dostęp swoim mieszkańcom do usług najbliższej placówki odwykowej i ocenić, jakiego typu działania wspierające mogłyby podnieść efektywność usług świadczonych przez ten zakład.

W związku z powyższym w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej wspierane będą następujące działania:

– Współpraca z palcówkami służby zdrowia.

– Współpraca z punktem Konsultacyjno - Informacyjnym w Strzyżowie.

– Współpraca z grupami wzajemnej pomocy, która polegać będzie między innymi

na promowaniu  ruchu Anonimowych Alkoholików  oraz wspieraniu ich działalności.

– Współpraca z Poradnią Odwykową w Strzyżowie, celem zapewnienia każdej osobie i jej rodzinie możliwości bezpłatnego korzystania z usług.

– Dofinansowanie zajęć prowadzonych w klubach abstynenckich.

– Finansowanie zajęć terapeutycznych i pozaterapeutycznych dla młodzieży i ich rodziców (opiekunów).

– Finansowanie doposażenia placówek na potrzeby prowadzenia programów młodzieżowych .

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy społecznej i prawnej,

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy i jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Konsekwencją życia z partnerem nadużywającym alkoholu może być współuzależnienie. Współuzależnienie nie jest chorobą, tylko efektem przystosowania się do sytuacji problemowej. Koncentrując się na szukaniu sposobu ograniczenia picia partnera, osoba współuzależniona nieświadomie przejmuje odpowiedzialność i kontrolę za jego funkcjonowanie, co w efekcie utrudnia jej konstruktywne rozwiązanie problemu. W konsekwencji zaistniałej sytuacji rodzinnej u osób współuzależnionych mogą wystąpić nasilone problemy zdrowotne: zaburzenia psychosomatyczne, emocjonalne, stresowe lub zaburzenia adaptacyjne. Współuzależnienie rozpoznaje się wyłącznie u osób dorosłych. Osoby współuzależnione traktowane są jako druga, równie ważna jak osoby uzależnione, grupa pacjentów.

Istotne z punktu widzenia trwałości i jakości życia rodziny z problemem alkoholowym jest objęcie pomocą terapeutyczną całej rodziny. Wskazane jest, aby placówki lecznictwa odwykowego w podstawowym programie terapii osób uzależnionych organizowały sesje rodzinne i spotkania konsultacyjne dla rodzin.

W ramach udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe podjęte zostaną następujące działania:

– Współpraca z placówkami leczniczymi w zakresie rozwiązywania problemów współuzależnienia, dofinansowanie programów terapii dla osób współuzależnionych.

– Finansowanie bieżącej działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

– Finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe.

– Finansowanie prowadzenia zajęć i programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

– Dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

– Wspieranie i koordynowanie prac interdyscyplinarnych zespołów ds. pomocy dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym.

– Organizowanie i finansowanie zajęć dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia, mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych.

– Wspieranie i finansowanie programów podejmowanych przez pedagogów szkolnych (finansowanie zakupu niezbędnych materiałów).

– Zorganizowanie i dofinansowanie spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi z terenu gminy.

– W ramach pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym:  sfinansowanie  wycieczek turystyczno – krajoznawczych dla dzieci szkół podstawowych oraz gimnazjum.

– Budowa lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – organizowanie narad, konferencji, spotkań służących poznaniu kompetencji i doświadczeń służb takich jak: pracownicy socjalni, policjanci, członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele oświaty, wymiaru sprawiedliwości i ochrony zdrowia, w zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i przemocy, określeniu możliwości udzielenia pomocy oraz planowaniu i prowadzeniu wspólnej polityki wobec zjawiska przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym.

3.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Picie alkoholu przez młodych ludzi jest najczęściej zachowaniem ryzykownym. Wyzwaniem dla osób pracujących z młodzieżą jest grupa młodych ludzi eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i przekraczających próg nietrzeźwości. W badaniach obserwowany jest trend wyrównania się zachowań ryzykownych wśród dziewcząt i chłopców. W działaniach profilaktycznych należy uwzględnić kolejny obszar jakim jest praca z dziewczętami, gdyż nieaktualnym jest stwierdzenie, że piją tylko chłopcy. Planując w realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych działania, których celem jest zmniejszenie spożycia alkoholu wśród dzieci i młodzieży, należy zdawać sobie sprawę, iż osiągnięcie celu stanie się możliwe jeżeli nasze działanie będą prowadzone systematycznie i planowo, przy wykorzystaniu różnych form oddziaływania i skierowaniu działań na różne obszary.

Podejmowane działania:

– Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Dokonywanie wyboru programu profilaktycznego do realizacji i finansowania w ramach gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych będzie opierać się na kryteriach, które wskazują na jakość programu tj.: figurowanie programu w bazach danych programów rekomendowanych i odpowiednie udokumentowanie uprawnienia do realizacji, intensywność oddziaływania, wyniki ewaluacji programu, szczegółowy opis działań w ramach programu, precyzyjny i realistyczny opis celów oraz założeń programu.

– Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców w celu wspierania abstynencji dziecka i przygotowania go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

– Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych organizowanych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów.

– Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

– Prowadzenie na terenie gminy wszelkiej działalności informacyjnej i edukacyjnej nt. szkodliwości spożywania alkoholu, skutków nadużywania przemocy w rodzinach, profilaktyka itp. - dofinansowanie zakupu materiałów służących do tego celu.

– Promowanie i wspieranie działalności placówek oświatowych, kulturalnych oraz liderów młodzieżowych dotyczącej organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, poprzez pokazywanie i propagowanie zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu, organizowanie imprez profilaktycznych.

Dofinansowanie zadań realizowanych w tym zakresie:

– zajęcia pozalekcyjne – nauka na pływalni lub zajęcia na lodowisku dla uczniów Gimnazjum oraz IV – VI klas szkół podstawowych,

– dofinansowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych dla dzieci szkół podstawowych oraz gimnazjum w ramach zagospodarowania czasu wolnego.

– zajęcia sportowe, turnieje, imprezy rekreacyjno-turystyczne organizowane przez Ośrodek Kultury i szkoły,

dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu sportowego, uzupełnienie wyposażenia sal gimnastycznych i boisk sportowych oraz placów zabaw w szkołach podstawowych.

– Wspieranie szkolnych programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia

np. organizowanie zabaw bezalkoholowych z szerokim  programem kulturalnym,

– Systematyczne prowadzenie przez szkoły edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia współpraca z placówkami rozwoju artystycznego dla dzieci i młodzieży, miedzy innymi wspieranie kółek zainteresowań i zajęć sportowych, zaangażowanie kadry pedagogicznej oraz wykorzystanie aktywności i pomysłów młodzieży np. sfinansowanie wyjazdu uczniów do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na spektakle o tematyce alkoholowej i narkomanii oraz innych spektakli o podobnej tematyce, dofinansowanie zakupu materiałów dla Kółka Modelarskiego.

– Wspomaganie programów edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych przez organizacje i ruchy abstynenckie - na podstawie przedłożonych projektów działania,

Prenumerata czasopisma  „Remedium” oraz „Świat problemów” – celem pomocy przy realizowaniu zadań programu w szkołach, (po 1 egz. czasopisma).

4.  Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

W kosztach realizacji poszczególnych zadań prowadzonych przez instytucje i organizacje, przy otrzymaniu dotacji, winny być uwzględnione i pokrywane (zgodnie z podpisaną umową) wszystkie wydatki związane z realizacją zadania.

– Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami i osobami fizycznymi działającymi na rzecz zachowania trzeźwości. Stowarzyszenia i Kluby abstynencie są miejscem trzeźwego i zdrowego stylu życia dla uzależnionej rodziny. Wszelkie inicjatywy mogą być wspierane po przedłożeniu planu prowadzenia działań profilaktycznych lub pomocowych, zgodnych z założeniami Gminnego Programu,

– Wsparcie zabaw i spotkań dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (organizowane przez OK w Wiśniowej oraz stowarzyszenia),

– Współpraca z instytucjami, osobami fizycznymi  zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w celu realizacji zadań Programu  na 2016r.  m.in.:

- Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Pełnomocnikiem Wojewody d/s Profilaktyki i Uzależnień

- ZOZ Strzyżów

- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśniowej

- Posterunkiem Policji we Frysztaku

- Sądem Rejonowym w Strzyżowie

- Izbą Wytrzeźwień w Rzeszowie

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

W przypadku złamania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz złamania zakazów promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny, czyli występować z aktem oskarżenia bezpośrednio do sądu.

Prowadzenie kontroli placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych  m. in. w zakresie: obrotu tymi napojami zgodnie z wydanym zezwoleniem, reklamy i promocji alkoholu, sprzedaży i podawania nieletnim oraz sprzedaży pod zastaw lub na kredyt (w składzie co najmniej 3 osobowym komisji).

6.  Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego.

Ustawa ustanawia w art. 22 zasadę dobrowolności leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. Jednym z wyjątków od zasady dobrowolności jest instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego. Do obowiązków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczące osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy oraz systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. Sam fakt uzależnienia od alkoholu nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcie leczenia odwykowego, lecz towarzyszyć muszą temu także określone negatywne zachowania w sferze społecznej.

Zadania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia:

Przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpienie przesłanek z art.24 ustawy;

Wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczanie ich o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy lub poddaniu się leczeniu odwykowemu;

Kierowanie osób, które nie godzą się dobrowolnie poddać leczeniu odwykowemu, a u których wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania, na badania przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego;

Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego, do której należą: opinia wydana przez biegłych, protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą do komisji przypadek nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy z osobą uzależnioną od alkoholu, o ile do takiej rozmowy doszło, dokumenty pochodzące z wywiadu środowiskowego, inne informacje w sprawie (informacja od policji, pedagoga szkolnego i inne).

Składanie wniosków o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego wobec osób, których dotyczy postępowanie.

Zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane będą  przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.in.:

– Zobowiązanie do leczenia odwykowego.

– Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (przy co najmniej 50% składzie komisji).

– Analizowanie w ciągu roku wykonywania zadań w zakresie profilaktyki alkoholowej zawartych w Programie oraz wykorzystanie środków finansowych na ten cel.

– Udział w szkoleniach, spotkaniach.

– Złożenie sprawozdania z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktycznego i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do końca marca 2017r.

Ustala się wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w drodze rozporządzenia.

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczone zostaną w całości środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych .

Zakłada się na rok 2016 r. uzyskanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia w kwocie: ok. 76.000,00zł. Kwota 76.000,00 zł. została podzielona na realizację zadań związanych z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programem Przeciwdziałania Narkomanii (w załączeniu preliminarz wydatków).

Wójt Gminy zobowiązany jest przy udziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do przedstawiania Radzie Gminy sprawozdania z realizacji zadań zawartych w niniejszym Programie do końca marca 2017r.

P R E L I M I N A R Z

Wydatków finansowych na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniowa oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

w Gminie Wiśniowa w roku 2016r.


I

Diety dla Komisji Rozwiązywania Problemów:

17 000,00 zł


● za udział w posiedzeniach

15 000,00 zł

● za kontrolę punktów sprzedaży alkoholu co najmniej 2 razy w roku przez upoważnionych członków komisji

1000,00 zł

● szkolenia, narady, koszty przejazdu.

1000,00 zł

II

Pomoc Terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu: opłacenie kosztów wydania opinii w przedmiocie uzależnienia

3 000,00 zł

III

Zwrot kosztów przejazdu do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień

2 000,00 zł

IV

Sfinansowanie wycieczek turystyczno krajoznawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym szkół podstawowych oraz gimnazjum.

1   500,00 zł

V

Dofinansowanie wycieczek dla dzieci ze szkół podstawowych

20 000,00 zł

VI

Prowadzenie na terenie gminy działalności informacyjnej i edukacyjnej nt. szkodliwości alkoholu i skutków nadużywania

2 000,00 zł

VII

Dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie organizowania czasu wolnego

27   000,00 zł


● Zajęcia pozalekcyjne – nauka na lodowisku lub Pływalni dla uczniów Gimnazjum., dofinansowanie wycieczek

10 000,00 zł

●Ośrodek Kultury – organizowanie zając sportowych w okresie ferii zimowych i wakacji w 2016r., prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć artystycznych

4 000,00 zł

● Doposażenie szkół, sal gimnastycznych, boisk sportowych oraz świetlic wiejskich w niezbędny sprzęt

9 500,00 zł

● Wspieranie szkolnych programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia np. organizowanie zabaw bezalkoholowych o szerokim programie kulturalnym, rajdy piesze i rowerowe ( w tym 2.000 zł na realizacje programu przeciwdziałania narkomanii)

3 500,00 zł

VIII

Wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

3 000,00 zł

IX

Prenumerata czasopisma „REMEDIUM” i „ŚWIAT PROBLEMÓW” – literatury fachowej przy realizowaniu zadań profilaktyki alkoholowej w szkołach /po 1 egzemplarzu/

500,00 zł

RAZEM:

76000,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/112/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 2 marca 2016 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Wiśniowa na 2016 rok

Narkomania, czyli uzależnienie od narkotyków (środków odurzających, substancji psychoaktywnych) to choroba, która zagraża coraz większej liczbie młodych Polaków. Jest postępująca, ciężka i śmiertelna i zbiera coraz większe żniwo. Jej istotą jest fizyczna i psychiczna zależność od różnego rodzaju środków zmieniających świadomość (amfetamina, marihuana, heroina, kokaina, morfina, LSD, dopalacze, itp.). Z problemem uzależnienia od narkotyków borykają się nie tylko osoby bezpośrednio nim dotknięte, ale także rodzina, partnerzy i przyjaciele, którzy przeżywają stany przygnębienia, lęku, stresu, rozczarowań i bezradności.

Chociaż zjawisko narkomanii znane jest od setek lat, mimo to, żadne dotychczasowe działania zmierzające do jego usunięcia lub chociażby ograniczenia jego negatywnych skutków nie przyniosły pożądanych efektów. Zjawisko to obejmuje swym zasięgiem coraz młodsze pokolenie, bowiem granica wieku osób mających pierwszy kontakt z narkotykami ciągle się obniża.

Narkomania charakteryzuje się:

– nie zwalczonym pragnieniem, potrzebą lub wewnętrznym przymusem stałego środka odurzającego i chęcią zdobycia go wszystkimi sposobami i za wszelką cenę,

– tendencją do zwiększania dawki w miarę postępu uzależnienia,

– psychicznym, a niekiedy fizycznym uzależnieniem,

– występowaniem zespołu abstynencji w razie nie otrzymania odpowiedniej ilości środka,

– postępującą szkodliwością skutków dla człowieka i społeczeństwa.

W celu realizacji zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2012r. poz. 124 z późn. zm.) opracowuje się:

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Z ustawy m. in. wynika że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo – wychowawczej i zdrowotnej,

a w szczególności:

1. działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą,

2. leczenie rehabilitację reintegracje osób uzależnionych,

3. ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych,

4. nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii,

5. zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii,

6. nadzór nad uprawami roślin zawierających substancję, których używanie może prowadzić do narkomanii.

Zgodnie z art. 10 pkt 1, cytowanej ustawy przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

i osób zagrożonych uzależnieniem;

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej

w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

3. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;

4. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób.

Diagnoza problemów

Według prowadzonych badań ankietowych Województwo podkarpackie zaliczane jest do jednego z regionów o najniższym wskaźniku występowania zjawiska narkomanii i przedstawiało sie następująco: LSD i inne halucynogenne -7% chłopców i 2% dziewcząt w gimnazjach oraz 11% chłopców i 3% dziewcząt w klasach ponadgimnazjalnych, kokaina -8% uczniów i 2% uczennic w gimnazjach oraz 10% chłopców i 4% dziewcząt w klasach ponadgimnazjalnych,grzyby halucynogenne –10% chłopców i 2% dziewcząt w gimnazjach oraz 11% chłopców i 3% dziewcząt w klasach ponadgimnazjalnych,GHB – 6% chłopców i 1% dziewcząt w gimnazjach oraz 9% chłopców i 3% dziewcząt w klasach ponadgimnazjalnych, heroina –7% uczniów i 3% uczennic w gimnazjach oraz 7% uczniów i 4% uczennic w klasach ponadgimnazjalnych, crack – 8% chłopców i 2% dziewcząt z gimnazjów oraz 7% chłopców i 3% dziewcząt z klas ponadgimnazjalnych

Do najczęściej wymienianych miejsc dystrybucji narkotyków należy:

- ulica lub park - od 9% do 19%,

- dyskoteka, bar - od 9% do 17%

- szkoła - od 4% do 13%

Na terenie Gminy Wiśniowa jest 5 szkół podstawowych, oraz 1 gimnazjum – do których uczęszcza 934 uczniów (w tym do gimnazjum 274).

Dzieci i młodzież sięgając po narkotyki często nie znają bliżej ich szkodliwości, skutków, przyczyn i tragicznych konsekwencji. Wśród substancji narkotycznych najbardziej rozpowszechnione są konopie indyjskie. Dlatego też głównym kierunkiem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy w 2016 roku będzie dostarczenie dzieciom, młodzieży, rodzicom właściwych informacji nt. uzależnienia, umiejętności rozpoznawania, radzenia sobie z tym problemem. Właściwa informacja znacznie zmniejsza ryzyko występowania problemu narkomanii.

Podstawowe cele i założenia programu.

Cel I. Diagnoza rozpowszechnienia używania narkotyków na terenie Gminy.

– Podjęcie wielopłaszczyznowych interdyscyplinarnych działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez redukcję dostępności i zapotrzebowania na substancje narkotyczne, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym.

– Wypracowanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych racjonalnych postaw wobec narkotyków i innych substancji o działaniu odurzającym poprzez wdrażanie i realizacje nowoczesnych programów profilaktycznych.

– Uświadomienie społeczeństwa do zasadności prowadzonych kampanii i przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia od środków odurzających

i narkotyków.

Cel II. Ograniczenie dostępności narkotyków poprzez:

– współpraca z Policją w zakresie ustalenia miejsc oraz monitorowania miejsc ewentualnego handlu detalicznego narkotykami,

– nadzór nad uprawami roślin zawierających substancję, których używanie może prowadzić do narkomanii (mak, konopie)

Cel III. Wspieranie szkół podstawowych i gimnazjalnych w tworzeniu i wdrażaniu programów profilaktycznych:

– upowszechnienie materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia i szkodliwości zażywania narkotyków,

– organizowanie konkursów, zawodów sportowych, festynów promocyjnych,

– udzielanie finansowej pomocy szkołom z terenu gminy w pozyskiwaniu realizatorów profesjonalnych programów.

– przeszkolenie wybranych pedagogów szkolnych i nauczycieli, funkcjonariuszy policji, przedstawicieli służby zdrowia a także grupy rodziców w zakresie rozpoznawania narkotyków, postępowania z narkomanami, wykrywania wczesnych symptomów uzależnień oraz przekazywania wiedzy w tym zakresie dzieciom i osobom dorosłym.

– wprowadzenie problematyki zapobiegania narkomanii do tematyki zajęć wychowawczych we wszystkich szkołach na terenie gminy.

– finansowanie programów profilaktycznych w szkołach,

– wspólnie z innymi podmiotami organizowanie i zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci

i młodzieży.

Cel IV.

– ułatwianie osobom uzależnionym kontaktu z placówkami leczniczymi,

– udzielanie rodzinom dotkniętym problemem narkomanii pomocy psychospołecznej

i prawnej.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii określa zadania do realizacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wiśniowa w roku 2016.

Zadania programu.

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej

w szczególności dla dzieci i młodzieży. W związku z powyższym zakłada się podjęcie następujących działań:

organizowanie i prowadzenie we wszystkich szkołach na terenie gminy profesjonalnych programów profilaktycznych, dla dzieci, młodzieży oraz rodziców,

wspieranie działań edukacyjno informacyjnych zwiększających wiedzę dotyczącą problematyki narkomanii.

2. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez:

– inicjowanie i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

– organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku: rajdy i wycieczki krajoznawcze, festyny trzeźwościowe, dyskoteki bezalkoholowe itp.

– Docieranie z tematyką antynarkotyczną dla uczestników imprez organizowanych

z okazji Dnia Wagarowicza, i Dnia Dziecka.

3. Wspieranie nowoczesnych programów profilaktycznych oraz wszelkich działań na rzecz rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem od narkotyków na szczeblu gminnym.

– udzielanie finansowej pomocy szkołom w pozyskiwaniu realizatorów programów,

– pomoc we wdrażaniu programów psychoedukacyjnych dla rodziców,

– nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych

w zakresie narkomanii,

– nawiązanie współpracy ze służba zdrowia – pomoc merytoryczna dla lekarzy rodzinnych oraz dostarczanie materiałów na temat uzależnienia od narkotyków.

4. Złożenie sprawozdania z realizacji zadań Gminnego Programy Przeciwdziałania Narkomanii do końca marca 2016r.

Realizatorzy programu.

– Wójt Gminy Wiśniowa

– Szkoły Podstawowe i Gimnazjum,

– Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej na terenie gminy,

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej,

– Ośrodek Kultury w Wiśniowej,

– Posterunek Policji we Frysztaku,

– Współpracujący  – realizatorzy programów profilaktycznych.

Na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w budżecie gminy zaplanowano kwotę 2.000 zł.

Wójt Gminy zobowiązany jest przy udziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z realizacji zadań zawartych

w niniejszym programie do końca marca 2017r.