UCHWAŁA NR XVI/113/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wiśniowa a Gminą Świlcza

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U 2015 poz. 1515 z późn. zm) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Świlcza w celu wspólnej realizacji projektu obejmującego wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami, w ramach konkursu POWER.02.18.00-IP.01-00-001/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Wiśniowa do zawarcia z Gminą Świlcza porozumienia, o którym mowa w § 1 o treści, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior

Załącznik do Uchwały Nr XV/113/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 2 marca 2016 r.

Porozumienie dotyczące współpracy w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

pomiędzy

Gminą Świlcza,

Świlcza 168, 36-072 Świlcza

reprezentowaną przez Wójta Gminy Świlcza – Adama Dziedzica

a

Gminą Wiśniowa

38-124 Wiśniowa 150

reprezentowaną przez Wójta Gminy Wiśniowa - Marcina Kuta

Art.1. 

1. Strony oświadczają iż rozpoczęły przygotowanie wniosku o dofinansowanie celem wspólnej realizacji projektu obejmującego wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami, w ramach konkursu POWER.02.18.00-IP.01-00-001/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2. Strony oświadczają, iż podpiszą umowę partnerską w terminie niezagrażającym realizacji projektu w przypadku jeśli projekt zostanie rekomendowany  do dofinansowania.

Art.2. Umowa partnerska określi szczegółowe działania, które będą podejmowane w związku                                z realizacją i zarządzaniem projektem.

Art.3. W przypadku niepodpisania umowy partnerskiej, o której mowa w artykule 1, niniejszy list intencyjny nie pociąga jakichkolwiek zobowiązań dla którejkolwiek ze stron.

Art.4. Niniejszy list intencyjny sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Art.5. Postanowienia listu intencyjnego wchodzą w życie z dniem podpisania.

Strona 1: Strona 2: