UCHWAŁA NR XVI/114/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/100/2015 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Wiśniowa na lata 2015-2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 2015 poz. 1515 z późn. zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się aneks nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Wiśniowa na lata 2015-2025 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/114/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 2 marca 2016 r.

Zalacznik1.pdf