UCHWAŁA NR XVI/115/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie określenia zasad współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego zlokalizowanych wzdłuż przebiegu linii kolejowej nr 106, i Województwa Podkarpackiego w zakresie realizacji inwestycji przy infrastrukturze kolejowej w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.

Na podstawie art.10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 poz. 1515 z późn. zm) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:

§ 1.  Wyraża sie zgodę na zawarcie porozumienia określajacego zasady współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego zlokalizowanych wzdłuż przebiegu linii kolejowej nr 106, i Województwa Podkarpackiego w zakresie realizacji inwestycji przy infrastrukturze kolejowej w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.  Upowaznia sie Wójta Gminy Wiśniowa do podpisania porozumienia.

§ 3.  Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/115/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 2 marca 2016 r.

POROZUMIENIE

dotyczące określenia zasad współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego zlokalizowanych wzdłuż przebiegu linii kolejowej nr 106, i Województwa Podkarpackiego w zakresie realizacji inwestycji przy infrastrukturze kolejowej w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.

Porozumienie zawarte w dniu ............2016 r. w Rzeszowie pomiędzy:

Województwem Podkarpackim, zwanym dalej „Województwem"

oraz

Jednostkami Samorządu Terytorialnego zlokalizowanymi wzdłuż przebiegu linii kolejowej nr 106 tj. :

Gmina Boguchwała

Gmina Czudec

Gmina Strzyżów

Gmina Wiśniowa

Gmina Frysztak

Gmina Wojaszówka

Gmina Jasło

Miasto Jasło

Podstawa prawna porozumienia:

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 późn. zm.)

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.),

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 1. Cel porozumienia

1.  Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie zasad współpracy pomiędzy Gminami będącymi stronami niniejszego porozumienia oraz Województwem Podkarpackim w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” .

2.  Zadania inwestycje realizowane będą w poszczególnych latach przez Beneficjentów wskazanych w harmonogramie i w kolejności w nim wskazanej.

3.  Przez Beneficjenta rozumie się jednostkę samorządu terytorialnego będącą stroną niniejszego porozumienia, która realizować będzie zadanie inwestycyjne.

§ 2. Określenie wysokości pomocy finansowej

1.  Ustala się, że kwota pomocy finansowej dla Beneficjentów wyniesie rocznie 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) od każdej ze stron.

2.  Kwota wskazana w ust. 1 będzie podzielona proporcjonalnie na poszczególnych Beneficjentów realizujących, zgodnie z harmonogramem, w danym roku zadanie inwestycyjne.

3.  Każdorazowo pomoc finansowa udzielana będzie Beneficjentowi na podstawie uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, będących stronami niniejszego porozumienia, oraz na podstawie umowy o udzieleniu pomocy finansowej.

§ 3. Zobowiązania stron

1.  Każda ze stron zobowiązuje się do podjęcia w każdym roku obowiązywania porozumienia działań zmierzających do udzielenia pomocy finansowej Beneficjentom, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego porozumienia.

2.  Każda ze stron zobowiązuje się do zawarcia umowy o udzieleniu pomocy finansowej z danym Beneficjentem.

3.  Każda ze stron, za wyjątkiem Województwa Podkarpackiego, pełnić będzie rolę  Beneficjenta w terminie określonym w przyjętym harmonogramie.

§ 4. Obowiązki Beneficjenta:

1.  Beneficjent obowiązany będzie przygotować i przeprowadzić wszelkie postępowania związane z wykonaniem robót niezbędnych do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.  Beneficjent obowiązany jest przyjąć pomoc finansową oraz terminowo i zgodne

z wnioskiem, i umową  o udzielaniu pomocy finansowej zrealizować zadanie inwestycyjne.

§ 5. Postanowienia końcowe

1.  Porozumienie zawiera się na okres 4 lat.

2.  Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.  Harmonogram udzielania pomocy finansowej jest załącznikiem do niniejszego porozumienia i stanowi jego integralną część.

5.  Porozumienie zostało sporządzone w 9 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Województwo Podkarpackie reprezentowane przez:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Gmina Boguchwała reprezentowana przez:

…………………………………………………………………………………………………..

Gmina Czudec reprezentowana przez:

…………………………………………………………………………...................................

Gmina Strzyżów reprezentowana przez:

…………………………………………………………........................................................

Gmina Wiśniowa reprezentowana przez:

…………………………………………………………........................................................

Gmina Frysztak reprezentowana przez:

…………………………………………………………........................................................

Gmina Wojaszówka reprezentowana przez:

…………………………………………………………........................................................

Gmina Jasło reprezentowana przez:

…………………………………………………………........................................................

Miasto Jasło reprezentowane przez:

…………………………………………………………........................................................

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

tytuł

Harmonogram realizacji inwestycji przez Beneficjentów
w poszczególnych latach na linii kolejowej nr 106 w ramach
projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”

 

Rok

 

Beneficjent

 

 

2016

 

 

1.  Gmina Boguchwała

 

2.  Gmina Wiśniowa

 

 

 

2017

 

 

1.  ……………………………………………………….

 

2.  ……………………………………………………….

 

 

 

2018

 

 

1.  ……………………………………………………….

 

2.  ……………………………………………………….

 

 

 

2019

 

 

1.  ……………………………………………………….

 

2.  ……………………………………………………….