UCHWAŁA NR XVI/117/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wiśniowa działki od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm). Rada Gminy Wiśniowa postanawia co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych działki nr 90/2 o powierzchni 0,04ha położonej w miejscowości Jaszczurowa.

§ 2. Wyżej wymieniona działka jest niezbędna do realizacji zadań własnych gminy, tj. służy jako droga gminna w miejscowości Jaszczurowa.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4.  Traci moc uchwała Nr VII/55/2015 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wiśniowa działki od Agencji Nieruchomości Rolnych

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior