UCHWAŁA NR XVI/118/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 2 marca 2016 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm./, oraz  art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015r. poz. 1774/ Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu następujących działek:

– nr 296/1 o powierzchni 1,1766ha,

– nr 296/2 o powierzchni 0,7714ha,

– nr 296/3 o powierzchni 0,6320ha,

– nr 262/1 o powierzchni 0,8633ha,

– nr 262/2 o powierzchni 0,5751ha,

– nr 262/3 o powierzchni 0,4778ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr RZ1S/00029216/7, działki położone są w miejscowości Jaszczurowa, stanowią las.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior