UCHWAŁA NR XIX/128/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiśniowa na lata 2016-2020.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1,pkt 1 i ust. 2, ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz. 150) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:

Uchwala się „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiśniowa na lata
2016-2020” w brzmieniu:

„PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WIŚNIOWA
NA LATA 2016-2020”

§ 1. I. Prognoza wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy.

1) Mieszkaniowy zasób Gminy stanowi 15 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 792,10m2 znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy Wiśniowa.

2) Nie zakłada się zwiększenia mieszkaniowego zasobu Gminy.

3) Wielkość oraz stan techniczny lokali znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy na terenie Gminy Wiśniowa w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco.

Lp.

Miejscowość lokalizacja

Ilość mieszk.

pow. użytk.

Wc

gaz

Ogrzewanie

Wod. kanal.

Potrzeby remontowe

co

Sam.wsp.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Jaszczurowa

szkoła podstawowa

2 lokale

96,00m2

tak

tak

tak

samodz.

tak osadnik

remonty bieżące

2

Kalembina

szkoła podstawowa

1 lokal

57,00m2

tak

tak

tak

samodz.

tak osadnik

remonty bieżące

3

Kożuchów

szkoła podstawowa

2 lokale

147,93m2

tak

tak

tak

samodz.

tak osadnik

remonty bieżące

4

Markuszowa ośrodek zdrowia

4 lokale

161,32m2

tak

tak

tak

wspólne

tak osadnik

remonty bieżące

5

Niewodna

szkoła podstawowa

2 lokale

94,00m2

tak

tak

tak

samodz.

tak osadnik

remonty bieżące

6

Oparówka

szkoła podstawowa

1 lokal

63,00m2

tak

tak

tak

węgl.

wspólne

tak osadnik

remonty bieżące

7

Różanka

szkoła podstawowa

1 lokal

52,95m2

tak

tak

tak

samodz.

tak osadnik

remonty bieżące

8

Szufnarowa bud.starej szkoły

1 lokal

47,00m2

tak

tak

tak

samodz.

tak osadnik

remonty bieżące

9

Różanka

bud. mieszkalny

1 lokal

72,90m2

tak

nie

tak

samodz.

tak osadnik

remonty bieżące

II. Analiza potrzeb oraz plany remontów: Zakłada się systematyczną poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy poprzez remonty bieżące. Remonty przeprowadzane będą systematycznie w miarę posiadanych środków. Remonty mogą być przeprowadzane przez najemców we własnym zakresie – po uzgodnieniu z Wójtem Gminy. Koszty remontu zaliczane będą wówczas na poczet należnego czynszu.

III. Planowana sprzedaż lokali: Lokale mieszkalne z mieszkaniowego zasobu Gminy Wiśniowa mogą być sprzedawane, po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Gminy.

IV. Polityka czynszowa:

1. Ustalanie bazowej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub innych opłat za używanie lokalu mieszkaniowego z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, będzie dokonywane przez Wójta Gminy raz w roku.

2. Ustalona przez Wójta Gminy stawka bazowa czynszu podlega zwiększeniu w przypadku wystąpienia niżej wymienionych czynników uzasadniających zastosowanie podwyżki:  a. w przypadku wyposażenia lokalu w łazienkę z WC – o 25%,  b. w przypadku wyposażenia lokalu w centralne ogrzewanie –o 25%,  c. w przypadku wyposażenia lokalu w gaz przewodowy – o 25%,  d. w przypadku usytuowania lokalu w centrum miejscowości to jest w pobliżu jednostek handlowo-usługowych i komunikacji – o 0%.

3. Ustalona przez Wójta Gminy stawka bazowa czynszu podlega obniżeniu w przypadku wystąpienia niżej wymienionych czynników uzasadniających obniżkę:  a. w przypadku gdy lokal nie posiada łazienki i WC – o 25%,  b. w przypadku gdy lokal nie posiada centralnego ogrzewania – o 25%,  c. w przypadku gdy lokal nie posiada gazu przewodowego – o 25%.

4. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomości, koszty bieżącej konserwacji i utrzymania technicznego budynku oraz wszystkich pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym energię elektryczną i cieplną w pomieszczeniach wspólnego użytkowania.

5. Wpłaty z czynszu przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów eksploatacyjnych i remontowych mieszkaniowego zasobu Gminy.

6. Najemca oprócz czynszu zobowiązany jest do uiszczania opłat związanych z eksploatacją mieszkania niezależnych od właściciela tj. opłat za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, odbioru nieczystości stałych i płynnych, w przypadkach gdy najemca nie ma zawartych umów bezpośrednio z dostawcą mediów lub usług.

V. Sposób i zasady zarzadzania lokalami i budynkami stanowiącymi mieszkaniowy zasób Gminy:

1. Zarząd budynkami i lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy sprawuje Wójt Gminy.

2. Nie przewiduje się zmian w zarzadzaniu mieszkaniowym zasobem Gminy.

VI. Źródła finansowania: Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej będą wpływy z czynszów oraz wydzielone środki z budżetu Gminy.

VII. Wydatki: Nie planuje się prac inwestycyjnych.

VIII. Inne działania związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy: Przy istniejących zasobach mieszkaniowych brak jest możliwości stosowania zamiany lokali /tj. zapewnienia lokalu zastępczego/na czas przeprowadzania remontu lub modernizacji. Konieczne prace prowadzone będą poprzez okresowe wyłączanie części remontowanego lokalu z użytkowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr V/29/11 z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiśniowa na lata 2011-2015.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok