UCHWAŁA NR XVII/119/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Kultury w Wiśniowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515 z późn zm.) i art. 11, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Uchwala się Statut Ośrodka Kultury w Wiśniowej stanowiący załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 3.  Traci moc uchwała Nr XIV/81/2008 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Kultury w Wiśniowej.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/119/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 31 marca 2016 r.

Zalacznik1.pdf