UCHWAŁA NR XVII/120/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśniowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./, oraz  art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 867/18 o powierzchni 0,0009 ha, położonej w Wiśniowej, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1S/00055793/6.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior