UCHWAŁA NR XVII/121/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) Rada Gminy Wiśniowa postanawia co następuje:

§ 1. Powołać Komisję Inwentaryzacyjną do prac związanych z komunalizacją mienia (sporządzanie spisów inwentaryzacyjnych) w następującym składzie:

1) Paweł Furtek - Przewodniczący

2) Wojciech Petka - Zastępca przewodniczącego

3) Lucyna Cynarska - Członek

4) Paulina Gajda - Członek

5) Andrzej Michalski - Członek

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVIII/145/12 z dnia 28 września 2012r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior