UCHWAŁA NR XVII/123/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

Na podstawie art. 13a § 1 i § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy
(Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Rada Gminy Wiśniowa na wniosek Wójta Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:

§ 1.  Zmienia się siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Oparówce ustaloną w uchwale Nr XX/174/2012 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Wiśniowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012r. poz. 3217) z dotychczasowej mieszczącej się w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Oparówce, 38-123 Wysoka Strzyżowska na nową w Domu Ludowym w Oparówce, 38-123 Wysoka Strzyżowska.

§ 2.  Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 3. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Na  uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi  do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Gąsior