UCHWAŁA NR XVIII/125/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 11 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016,  poz. 446) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa wybrany został radny Łukasz Dziok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Jakobsze