UCHWAŁA NR XVIII/126/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 11 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa wybrano radnego Włodzimierza Pietryka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok