UCHWAŁA NR XIX/127/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Strzyżów nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774) Rada Gminy Wiśniowa postanawia:

§ 1. Wyrazić zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Strzyżów nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa oznaczonych jako działki nr 393 o powierzchni 0,50ha i 394 o powierzchni 0,06ha położonych w miejscowości Tułkowice, dla których Sąd Rejonowy Strzyżów IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą RZ1S/00057406/1, na cel publiczny pod modernizację drogi.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok