UCHWAŁA NR XIX/129/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016, poz. 446) oraz § 78 ust 2 załącznika do Uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wiśniowa (Dz. Urz. Woj. Podkarp. 2015 poz. 1850) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr II/3/2014 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa § 2 otrzymuje brzmienie: "Wybiera się następujące składy osobowe stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa: 

1) Komisja Rewizyjna: 

- Pęczar Kazimierz - przewodniczący

- Cierpiał Zofia

- Furtek Bogusław

- Gąsior Wanda

- Świstak Eugeniusz

2) Komisja Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowa: 

- Boruta Zofia

- Gąsior Wanda

- Jakobsze Kazimierz

- Rokosz Stanisław

- Strzępek Ryszard - przewodniczący

- Tomaszewski Zenon

3) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa:

- Boruta Zofia

- Furtek Bogusław

- Kawa Janusz

- Rokosz Stanisław - przewodniczący

- Rymarska-Wójtowicz Renata

- Świstak Eugeniusz

- Tomaszewski Zenon

- Zięba Adam

4) Komisja Społeczno-Socjalna:

- Cierpiał Zofia

- Kawa Janusz

- Pietryka Włodzimierz

- Rymarska-Wójtowicz Renata

- Zięba Adam"

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wiśniowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok