UCHWAŁA NR XIX/130/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Społeczno-Socjalnej Rady Gminy Wiśniowa

Na podstawie art 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. 2016 poz. 446) oraz § 80 ust 1 załącznika do Uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wiśniowa (Dz. Urz. Woj. Podkarp. 2015 poz. 1850) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:

§ 1. Wybiera się radną Zofię Cierpiał na Przewodniczącą Komisji Społeczno-Socjalnej Rady Gminy Wiśniowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wiśniowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok