UCHWAŁA NR XIX/133/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 8 ust 2a, art. 10 ust. 1 i 2 i art. 18 ust. 1 i 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2016.446/ oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. nr 157 poz. 1240 /

§ 1. Postanawia się udzielić w roku 2016 pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej na realizacje zadania publicznego związanego z remontem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce w  miejscowości Wiśniowa w kwocie 20.200,00 zł.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Wiśniowa do zawarcia porozumienia z Samorządem Województwa Podkarpackiego, w którym zostaną szczegółowo określone warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków finansowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok