UCHWAŁA NR XIX/134/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu na realizację zadania prowadzenie Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki z siedzibą w Wiśniowej.

NNa podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885 z poźn.zm), Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Wiśniowa pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania prowadzenie Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki z siedzibą w Wiśniowej.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu na 2016 rok, w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Strzyżowskim a Gminą Wiśniowa. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Wiśniowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok