UCHWAŁA NR XXI/143/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wiśniowa za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za 2015 rok.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Wiśniowa za 2015 rok składającego się z: 

- Bilansu z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za rok 2015 

- Zbiorczego bilansu jednostek budżetowych Gminy Wiśniowa za rok 2015 

- Zbiorczego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych Gminy Wiśniowa za rok 2015 

- Zbiorczego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych Gminy Wiśniowa za rok 2015   zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminy Wiśniowa za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za 2015 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok