UCHWAŁA NR XXI/144/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za 2015 rok, sprawozdaniem finansowym Gminy Wiśniowa za 2015 r., Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wyrażoną w uchwale nr IV/18/2016 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie z dnia 29 kwietnia 2016r., Informacją o stanie mienia komunalnego, uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiśniowa z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wiśniowa za 2015 r. Rada Gminy Wiśniowa udziela absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok