UCHWAŁA NR XXI/145/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wiśniowa działki od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 24 ust 5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. 2015 poz. 1014)  Rada Gminy Wiśniowa postanawia co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych działki nr 947/29 o powierzchni 0,1137ha położonej w miejscowości Wiśniowa.

§ 2. Wyżej wymieniona działka jest niezbędna do realizacji zadań własnych gminy, tj. służy jako droga dojazdowa oraz chodnik dla pieszych w miejscowości Wiśniowa.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok