UCHWAŁA NR XXI/148/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej  i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 10 a i art. 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 446), art. 11 i art. 12 ust. 1 pkt. 2  ustawy  z dnia 27 sierpnia 2007 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Od dnia 1 lipca 2016 r. funkcję Centrum Usług Wspólnych powierza się Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Wiśniowej.

2. Zakres powierzonych obowiązków obejmuje realizację zadań oświatowych gminy oraz obsługę administracyjną, finansowo - księgową i organizacyjną gminnych placówek oświatowych.

3. Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Wiśniowej - jako jednostka obsługująca - przejmuje w całości obowiązki w zakresie rachunkowości sprawozdawczości wymienionych w §2  jednostek obsługiwanych.

§ 2. Jednostka obsługująca zapewnia wspólną obsługę następującym placówkom oświatowym z terenu gminy Wiśniowa:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśniowej, składający się ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej, Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej, Szkoły Filialnej w Jazowej i Szkoły Filialnej w Tułkowicach

2) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej z oddziałami przedszkolnymi oraz Szkołą Filialną w Pstrągówce z oddziałem przedszkolnym

3) Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Markuszowej z oddziałami przedszkolnymi oraz Szkołą Filialną im. 5 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Kozłówku z oddziałem przedszkolnym

4) Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Różance z oddziałami przedszkolnymi oraz Szkołą Filialną im. ks. Jerzego Popiełuszki w Niewodnej z oddziałem przedszkolnym

5) Szkoła Podstawowa w Jaszczurowej  z oddziałem przedszkolnym

6) Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej

§ 3. Nadaje się statut dla Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół  w Wiśniowej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Statut Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół  w Wiśniowej stanowiący załącznik do uchwały Nr XIV/83/08  Rady Gminy Wiśniowa z dnia 21 luty 2008 roku w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wiśniowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca  2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok

Załącznik do Uchwały Nr XXI/148/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 22 czerwca 2016 r.

STATUT
ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W WIŚNIOWEJ

Rozdział I

Postanowienia ogólne:

§ 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wiśniowej zwany dalej „Zespołem” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 446/

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych /jednolity tekst Dz.U. z 2013 r.  poz. 885 z późniejszymi zmianami/

3) niniejszego Statutu

§ 2. Zespół jest jednostką organizacyjną utworzoną w celu wykonywania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół  podstawowych, gimnazjum zwane dalej „szkołami”, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa

§ 3. 

1. Zespół jest jednostką budżetową Gminy Wiśniowa

2. Podstawą działania jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy Wiśniowa

3. Zespół posługuje się pieczęcią, której treść jest zgodna z nadaną mu w niniejszym Statucie nazwą.

4. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Zespołu sprawuje Wójt Gminy.

5. Siedzibą Zespołu jest wyodrębniona część budynku Gimnazjum w Wiśniowej pod adresem Wiśniowa 76a, a terenem działania jest Gmina Wiśniowa.

Rozdział II

Cele i przedmiot działania

§ 4. 

1. Celem Zespołu jest zapewnienie obsługi, o której mowa w § 2 niżej wymienionym szkołom:

1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiśniowej, składający się ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej, Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej, Szkoły Filialnej w Jazowej i Szkoły Filialnej w Tułkowicach

2) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej z oddziałami przedszkolnymi oraz Szkołą Filialną w Pstrągówce z oddziałem przedszkolnym

3) Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Markuszowej z oddziałami przedszkolnymi oraz Szkołą Filialną im. 5 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Kozłówku z oddziałem przedszkolnym

4) Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Różance z oddziałami przedszkolnymi oraz Szkołą Filialną im. ks. Jerzego Popiełuszki w Niewodnej  z oddziałem przedszkolnym

5) Szkoła Podstawowa w Jaszczurowej  z oddziałem przedszkolnym

6) Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Wiśniowej

2. Do zadań Zespołu w szczególności należy:

1) prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, przedszkoli, niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego;

2) prowadzenie bazy danych oświatowych w formie elektronicznej;

3) przygotowanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i aneksów do tych arkuszy;

4) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji płacowej i finansowo-księgowej;

5) opracowywanie sprawozdań statystycznych oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań ustalonych w odrębnych przepisach w zakresie wykonywanych zadań;

6) opracowywanie projektów zarządzeń i uchwał dotyczących oświaty;

7) prowadzenie postępowań w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

8) zapewnienie obsługi prawnej jednostkom obsługiwanym;

9) współpraca z komisjami Rady Gminy Wiśniowa, związkami zawodowymi i instytucjami działającymi w sferze oświaty i wychowania;

10) organizowanie i przeprowadzanie konkursów na dyrektorów szkół;

11) organizowanie i przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;

12) współpraca z organem nadzoru pedagogicznego w dokonywaniu oceny pracy dyrektorów szkół;

13) nadzorowanie działań dyrektorów szkół w zakresie utrzymania obiektów w należytym stanie sanitarnym zapewniającym higieniczne i bezpieczne warunki pracy pracowników i uczniów;

15) przedkładanie wniosków Wójtowi Gminy w sprawie przyznawania nagród i odznaczeń dla dyrektorów szkół;

16) przedkładanie wniosków Wójtowi Gminy w sprawie ustalania wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów szkół;

17) prowadzenie teczek akt osobowych pracowników szkół oraz pracowników Zespołu;

18) prowadzenie działań związanych z ochroną danych osobowych;

19) sporządzanie list płac,  dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatków od osób fizycznych;

20) wykonywanie obowiązków pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatków, w tym:

- prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych

- rejestrowanie w ZUS nowo zatrudnionych pracowników i wyrejestrowywanie zwolnionych z pracy

- sporządzanie deklaracji miesięcznych do ZUS oraz korekt tych deklaracji

- sporządzanie deklaracji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla obecnych i byłych pracowników podległych jednostek , dla celów emerytalnych i naliczania kapitału początkowego

21) obsługa umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) zwieranych przez jednostki obsługiwane.

22) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszy świadczeń socjalnych Zespołu i jednostek obsługiwanych;

23) prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej obsługującej pracowników szkół Gminy Wiśniowa;

24) prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości;

25) opracowywanie projektów planów finansowych w terminach ustawowych oraz ich zmian na wniosek i w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych;

26) bieżąca analiza dochodów, wydatków i kosztów jednostek obsługiwanych oraz informowanie ich o stopniu realizacji rocznych planów dochodów i wydatków;

27) koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych jednostek obsługiwanych;

28) prowadzenie obsługi kasowej i rachunków bankowych Zespołu i jednostek obsługiwanych;

29) sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych jednostek obsługiwanych;

30) organizowanie przyznawania pomocy materialnej dla uczniów i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

31) organizowanie i koordynowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół, ośrodków i placówek oświatowych ( w tym uczniów niepełnosprawnych ) lub zwrotu kosztów;

32) realizacja zadań z zakresu najmu lokali mieszkalnych w szkołach tj. prowadzenie dokumentacji i ewidencji spłaty czynszów.

33) realizacja projektów i programów z zakresu oświaty w tym projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 3.

Zarządzanie i organizacja

§ 5. 

1. Zespół nie posiada osobowości prawnej. Zadania określone w statucie wykonuje  w imieniu gminy.

2. Zespołem kieruje dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

4. Prawa i obowiązki Dyrektora Zespołu oraz pracowników Zespołu, a także ich status prawny, w tym zasady wynagradzania, regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, przepisy Kodeksu pracy, przepisy szczególne, w tym zarządzenia wewnętrzne.

5. Pracowników Zespołu zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zespołu.

6. W zespole tworzy się stanowiska:

a) Dyrektor Zespołu

b) Główny księgowy

c) Księgowy

d) Specjalista ds. kadr

e) Samodzielny referent ds. finansowo-kasowych

f) Samodzielny referent ds. płac

g) Specjalista ds. monitorowania, sprawozdawczości i administracji

7. Pracownicy Zespołu są pracownikami samorządowymi.

8. Dyrektor Zespołu:

1) organizuje pracę Zespołu, kierując jego bieżącymi sprawami

2) opracowuje regulamin organizacyjny Zespołu, ustala zakresy czynności i odpowiedzialności dla pracowników, oraz powierza obowiązki i odpowiedzialność głównemu księgowemu Zespołu.

IV. GOSPODARKA  FINANSOWA

§ 7. 

1. W czasie nieobecności Dyrektora Zespołu jego obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez dyrektora po uzgodnieniu z Wójtem Gminy .

2. Zespół jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

3. Oświadczenie woli w imieniu Zespołu składa Dyrektor Zespołu .

§ 8. Dokonywanie wszelkich zmian w Statucie odbywa się w trybie i na zasadach jego nadania .