UCHWAŁA NR XXI/150/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/76/2015 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Wiśniowa

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/76/2015 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Wiśniowa zmianie ulega załącznik nr 1, będący integralną częścią niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/150/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 22 czerwca 2016 r.

Zalacznik1.pdf