UCHWAŁA NR XXI/152/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Wiśniowej za rok 2015

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  2016 poz. 446) oraz art. 53 ust. l ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury w Wiśniowej za rok 2015 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały obejmujące:

1) Bilans na dzień 31.12.2015 r.

2) Rachunek zysków i strat za 2015 r.

3) Informacje dodatkową

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/152/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 22 czerwca 2016 r.

Zalacznik1.pdf