UCHWAŁA NR XXII/155/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia  w Markuszowej, (gabinet stomatologiczny) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774), Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego tj. gabinetu stomatologicznego o powierzchni 17,60m2 stanowiącego własność Gminy Wiśniowa znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Markuszowej, na działce o numerze ewidencyjnym 261, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą RZ1S/00003191/7 z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego.

§ 2. Wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na wyżej wymieniony lokal.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok