UCHWAŁA NR XXII/157/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wiśniowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 250) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Ustala się obowiązek uiszczania przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania raz na kwartał w terminie:

a) do 15 marca (każdego roku)- za I kwartał;

b) do 15 maja (każdego roku) - za II kwartał;

c) do 15 września (każdego roku) – za III kwartał;

d) do 15 listopada (każdego roku) – za IV kwartał.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc styczeń, luty, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, październik właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są opłacać z dołu. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc marzec, maj, wrzesień i listopad grudzień właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są opłacać z góry

3. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości na konto Urzędu Gminy Wiśniowa oraz w kasie Urzędu Gminy Wiśniowa, czynnej w poniedziałek w godzinach od 9.15 - 16.45 od wtorku do piątku w godzinach od 7.15- 14.45 oraz w drodze inkasa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok