UCHWAŁA NR XXII/158/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 8 września 2016 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ust.1. i ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym zmiana nastąpiła.

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w uchwale za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu platformy e – PUAP.

2. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013. Poz. 262), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DZ. U. z 2014r. poz. 1114).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/158/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 8 września 2016 r.

Zalacznik1.pdf