UCHWAŁA NR XXIII/161/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiśniowa na lata 2016-2020.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.), art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1 i ust. 2, ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014r.poz. 150) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:

§ 1. 

1. § 1 pkt I ppkt 1 otrzymuje brzmienie: Mieszkaniowy zasób Gminy stanowi 18 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 939,70m2 znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy Wiśniowa.

2. § 1 pkt I ppkt 3 otrzymuje brzmienie: Wielkość oraz stan techniczny lokali znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy na terenie Gminy Wiśniowa w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco.

Lp.

Miejscowość lokalizacja

Ilość mieszk.

pow. użytk.

Wc

gaz

Ogrzewanie

Wod. kanal.

Potrzeby remontowe

co

Sam.wsp.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Jaszczurowa

szkoła podstawowa

2 lokale

96,00m2

tak

tak

tak

samodz.

tak osadnik

remonty bieżące

2

Kalembina

szkoła podstawowa

1 lokal

57,00m2

tak

tak

tak

samodz.

tak osadnik

remonty bieżące

3

Kożuchów

szkoła podstawowa

2 lokale

147,93m2

tak

tak

tak

samodz.

tak osadnik

remonty bieżące

4

Markuszowa ośrodek zdrowia

4 lokale

161,32m2

tak

tak

tak

wspólne

tak osadnik

remonty bieżące

5

Niewodna

szkoła podstawowa

2 lokale

94,00m2

tak

tak

tak

samodz.

tak osadnik

remonty bieżące

6

Oparówka

szkoła podstawowa

1 lokal

63,00m2

tak

tak

tak

węgl.

wspólne

tak osadnik

remonty bieżące

7

Różanka

szkoła podstawowa

1 lokal

52,95m2

tak

tak

tak

samodz.

tak osadnik

remonty bieżące

8

Szufnarowa bud.starej szkoły

1 lokal

47,00m2

tak

tak

tak

samodz.

tak osadnik

remonty bieżące

9

Różanka

bud. Mieszkalny

1 lokal

72,90m2

tak

nie

tak

samodz.

tak osadnik

remonty bieżące

10

Wiśniowa

Budynek Posterunku Policji

3 lokale

147,60m2

tak

tak

tak

wspólne

tak

kanal.

remonty bieżące

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok