UCHWAŁA NR XXIV/167/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 3 listopada 2016 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity, Dz.U. z 2016.Nr 250) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.) - Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:

§ 1.  W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Odbiera się w każdej ilości selektywnie zebrane następujące rodzaje odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości :

a) odpady zmieszane, szkło bezbarwne i kolorowe, papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz opakowania biodegradowalne

- nie rzadziej niż raz na miesiąc, zgodnie z harmonogramem dostarczonym właścicielom nieruchomości,

b) odpady biodegradowalne, w tym odpady kuchenne i zielone

- nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, zgodnie z harmonogramem dostarczonym właścicielom nieruchomości.

2. Odbiera się w każdej ilości odpady komunalne selektywnie zebrane z punktów do selektywnej zbiórki odpadów, tj:

a) zużyte baterie i akumulatory,

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

c) przeterminowane leki.

3. Odbiera się w każdej ilości następujące odpady komunalne selektywnie zebrane z moblinych punktów zbiórki, z miejsc wskazanych przez odbiorcę odpadów:

a) meble i odpady wielkogabarytowe,

b) odpady budowlane i rozbiórkowe ( z zastrzeżeniem, iż odpady te pochodzą z drobnych remontów, na które nie jest wymagane uzyskanie stosownego zezwolenia)

c) zużyte opony

- dwa razy w roku – przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym, w terminach wyznaczonych odrębnym harmonogramem.

4. Gmina wyposaży właścicieli nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki : 

a) dla odpadów ze szkła białego i kolorowego 

b) dla odpadów z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz opakowań biodegradowalnych" 

§ 2. 

1. Pojemniki po środkach ochrony roślin i ich pozostałości (chemikalia)  można przekazywać do punktu zbiórki tych odpadów, których wykaz udostępnia się na stronie internetowej Gminy.

2. Odpady wymienione w § 1, ust. 2 i 3 należy dostarczać do wyznaczonych punktów zbiórki tych odpadów. Wykaz, adresy oraz lokalizację tych punktów udostępnia się na stronie internetowej Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3. Terminy odbioru poszczególnych grup odpadów komunalnych, wymienionych w § 1 pkt 2 i 3 będą udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiśniowa oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, wywieszone na tablicach ogłoszeń, a także dostarczone właścicielom nieruchomości. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 4.  Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

§ 5.  Uchyla się uchwałę Nr XXI/180/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok