UCHWAŁA NR XXIV168/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 3 listopada 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016. poz. 446 z późn zm.); art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U.  2015 poz. 139 z późn. zm) oraz Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 127, poz. 886 ) RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wiśniowa o treści jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Taryfy o których mowa w § 1 podlegają ogłoszeniu w trybie określonym w art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.139).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok

Załącznik do Uchwały Nr XXIV168/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 3 listopada 2016 r.

1) Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

- Tabela.1 Wysokość cen za odprowadzane ścieki do sieci kanalizacyjnej

Lp

Taryfa grupowa dostawców

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka miary

netto

1

2

3

4

5

1.

Gospodarstwa domowe przyłączone do sieci z terenu Gminy Wiśniowa

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

2,96 zł

zł/m3

2.

Pozostali dostawcy ścieków przyłączeni do sieci z terenu Gminy Wiśniowa

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

4,17 zł

zł/m3

3.

Dostawcy ścieków przyłączeni do sieci spoza terenu Gminy Wiśniowa

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

5,50 zł

zł/m3

- Tabela 2. Stawka opłaty za przyjęcie nieczystości ciekłych na oczyszczalnie ścieków w Wiśniowej od przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Lp

Rodzaj stawki

Stawka opłaty w zł za m 3

netto

1

2

3

1.

Stawka za przyjęcie nieczystości ciekłych dowożonych

9,00 zł

2) Do cen i stawek opłat określonych w kolumnie 4-Tabeli 1 oraz w kolumnie 3 – Tabeli 2 dolicza się obowiązujący podatek zgodnie z odrębnymi przepisami.

3) Taryfy określone w powyższych tabelach mają zastosowanie dla odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Wiśniowa przez 1 rok od dnia 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.