UCHWAŁA NR XXVI/173/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446) art. 7 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Strzyżowskiego, uchwala się,  co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały na terenie Gminy Wiśniowa .

§ 2. Położenie i przebieg dróg, o których mowa w § 1 oznaczone są na mapach stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym  Województwa Podkarpackiego.  

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/173/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 19 grudnia 2016 r.

WYKAZ DRÓG WEWNĘTRZNYCH
– DO ZALICZENIA DO SIECI DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH GMINY Wiśniowa

lp.

nazwa drogi

przebieg drogi

długość

[ m ]

numery działek

uwagi

1

Szufnarowa - Pniakówki

Od skrzyżowania z  drogą wojewódzką  nr 986 Tuszyma-Wiśniowa (km 43+000),w kierunku zachodnim,  poprzez przepust FI 100 na  działce rzecznej  ozn nr 1974(potok bez nazwy) i dalej w kierunku południowo zachodnim do skrzyżowania z drogą gminną nr 112451R Wiśniowa-Szufnarowa – Rakówki (na wysokości działek oznaczonych nr 2195/2 i 22/18/3, Szufnarowa)

Szkic przebiegu zał. 2 A

1185

Obręb 11 SZUFNAROWA

2074,2231 (1974 WP)


2

Wiśniowa k. Kopcia

Od skrzyżowania z  drogą wojewódzką  nr 988 Babica- Warzyce (25+073) w kierunku północno zachodnim, poprzez skrzyżowanie z drogą gminną 112456R Wiśniowa SKR- Urząd Gminy(0+170), do skrzyżowania z  drogą wojewódzką  nr 986 Tuszyma-Wiśniowa (km 45+550),

535

Obręb 13 WIŚNIOWA

342/1, 341/2, 340/1, 334/8, 339/1, 338/3, 337/3, 335/3,334/6, 320(SKRZYŻOWANIE)

314/20, 319/1, 314/18, 314/16, 314/8, 314/14, 314/12, 315/1,  313/10, 312/1, 313/8, 313/6, 309/2, 310/1, 308/2,


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/173/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie

Na terenie gminy Wiśniowa istnieje obecnie sieć dróg gminnych, będących drogami wewnętrznymi. Zarządzanie tymi drogami należy – zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych do zarządcy lub właściciela terenu. Tak więc koszty utrzymania dróg wewnętrznych ponosi Gmina Wiśniowa. Zaliczenie dróg wewnętrznych do sieci dróg publicznych nie wpłynie na zwiększenie kosztów utrzymania dróg gminnych.

Ze względu na rozwój gminy, często zdarza się, że różni inwestorzy występują do Wójta Gminy Wiśniowa z wnioskami o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej – zarówno publicznej w rozumieniu ustawy O drogach publicznych, jak i wewnętrznej – sieci infrastruktury technicznej (energetycznej, telefonicznej, kanalizacyjnej, wodociągowej itp.) lub z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. Zarządca drogi zobowiązany jest wniosek taki rozpatrzyć i wydać stosowne zezwolenie. W przypadku dróg publicznych zezwolenie takie jest wydawane w formie decyzji i za te urządzenia Gmina pobiera opłaty. Wójt Gminy jest zobowiązany do naliczenia opłat za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi publicznej i nie ma możliwości odstąpienia od naliczenia tej opłaty. W przypadku drogi wewnętrznej opłaty takiej nie można naliczyć i pobierać corocznie. W tym przypadku jedyną formą użyczenia terenu jest zawarcie umowy służebności przesyłu, w której zazwyczaj jest ustalona jednorazowa kwota za służebność. W przypadku opłat naliczanych w formie decyzji, a więc dotyczących dróg publicznych, opłata taka jest naliczona i pobierana corocznie. Jest to więc przesłanka bardzo istotnie przemawiająca za koniecznością zaliczenia części dróg wewnętrznych do sieci dróg gminnych publicznych, ponieważ pozwoli na znaczne zwiększenie wpływów do budżetu gminy. Nadmienić należy, że w części dróg gminnych wewnętrznych są już umieszczone urządzenia niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Zostały one umieszczone na podstawie pisemnego zezwolenia zarządcy drogi, to jest Wójta Gminy, ale umieszczone bez zawarcia umowy służebności. Niestety – w odniesieniu do dróg wewnętrznych – nie można wszcząć postępowania o zajęcie pasa drogowego i naliczyć opłat, ponieważ zarządzanie drogami wewnętrznymi nie podlega przepisom ustawy O drogach publicznych. W przypadku zaliczenia takiej drogi do sieci dróg publicznych właściciel takiego urządzenia może wystąpić do Wójta Gminy Wiśniowa z wnioskiem o wyrażenie zgody na pozostawienie urządzenia w pasie drogowym drogi gminnej publicznej. Wówczas zostanie takiemu właścicielowi sieci ustalona opłata, którą będzie zobowiązany uiszczać corocznie, przez co zwiększą się wpływy do budżetu gminy.

Kolejnym argumentem przemawiającym za podjęciem uchwały jest fakt, że w przeważającej większości przypadków można uzyskać dofinansowanie z funduszy zewnętrznych jedynie na drogi zaliczone do sieci dróg publicznych.

Biorąc powyższe przesłanki pod uwagę, wyrażam przekonanie o słuszności i konieczności podjęcia uchwały.