UCHWAŁA NR XXVI/174/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiśniowa na lata 2016 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 383) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiśniowa na lata 2016 – 2020” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/174/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 19 grudnia 2016 r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiśniowa na lata 2016 – 2020

Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiśniowa na lata 2016–2020” jest podstawowym narzędziem władz lokalnych w zakresie spełnienia zobowiązań ekologicznych. Gmina Wiśniowa akceptując przedmiotowy dokument zobowiązuje się do ograniczenia wielkości emisji dwutlenku węgla, przyczyniając się tym samym do stabilizacji stanu środowiska, wspierania zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienia bezpieczeństwa finansowego przyszłych działań infrastrukturalnych.

Dokument wprowadza zapisy, dzięki którym możliwa stanie się realizacja na szczeblu lokalnym założeń przyjętego w grudniu 2008 r. pakietu klimatyczno-energetycznego „3x20”, którego celem szczegółowym jest wprowadzenie szeroko zakrojonych działań na rzecz osiągnięcia: zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (EGC) o 20% w 2020 r. w stosunku do 1990 r. przez każdy kraj członkowski, zwiększenia efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%, zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 20% w 2020 r.

Szacowany efekt ekologiczny zależenie od realizacji założonych celów szczegółowych w roku 2020 wyniesie:

·Spadek zużycia energii finalnej o 2 946,83 MWh/rok (1,88%), w stosunku do roku bazowego,

·Redukcja CO2 o 7 748,37 Mg/rok (21,10%), w stosunku do roku bazowego,

·Wzrost produkcji energii z OZE w wysokości 12 433,28 MWh/rok (8,10%), w stosunku do roku bazowego,

·Spadek emisji innych zanieczyszczeń powietrza poprzez realizację ww.

Zostanie on osiągnięty w wyniku realizacji zadań, do których należą: wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, modernizacja źródeł ciepła oraz wzrost zastosowania OZE w produkcji energii użytkowej w sektorze mieszkalnym i gminnym, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, promocja i  edukacja oraz wspieranie idei proekologicznych.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wiśniowa” ma na celu rozwój wybranych sektorów: mieszkalnictwa, użyteczności publicznej oraz sektora podmiotów gospodarki w zakresie efektywnej energetyki oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w szczególności dwutlenku węgla do atmosfery. Ponadto dzięki wdrożeniu działań wskazanych w niniejszym dokumencie gmina Wiśniowa stanie się regionem otwartym na inwestycje w OZE, który umiejętnie wykorzystuje swój potencjał i przekształca go na produkty (energię) oraz usługi charakterystyczne dla nowych technologii. Realizacja przedsięwzięć przyczyni się ponadto do poprawy efektywności energetycznej gminy, a także wpłynie pozytywnie na zrównoważony rozwój gospodarczy oraz spowoduje spadek bezrobocia poprzez utworzenie nowych miejsc pracy.

Poprzez realizację zadań zaproponowanych w przedmiotowym dokumencie należy oczekiwać pozytywnego oddziaływania na zrównoważony rozwój nie tylko gminy, ale również powiatu strzyżowskiego i województwa podkarpackiego.

Czynności te w konsekwencji mają służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej podniesie szanse Gminy i innych podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i funduszy ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym organem właściwym do przyjęcia i uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiśniowa jest Rada Gminy Wiśniowa.