UCHWAŁA NR XXVI/175/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiśniowa Nr XXXVII/196/06 z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie współdziałania Gminy Wiśniowa i Gminy Frysztak w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie art.10 ust.1 i art.74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z póż. zm.) w związku z art. 3 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków ( Dz. U. z 2015r.,  poz. 139 z późn, zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:

§ 1. 

1. W § 2 ust.1a otrzymuje brzmienie:

„1a.  Gmina Frysztak powierza Gminie Wiśniowa wykonywanie własnego zadnia publicznego polegającego na odbieraniu i oczyszczaniu dodatkowej ilości ścieków komunalnych ponad ilość określoną w § 1 ust.1 tj. o 42 m3/d, najdłużej  do 31 grudnia 2018r., a po tym okresie  w ilości określonej w § 1 ust.1.”

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Wiśniowa do zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 5 maja 2006r. w sprawie powierzenia Gminie Wiśniowa wykonywania zadania publicznego polegającego na odbieraniu i oczyszczaniu cieków dostarczanych przez Gminę Frysztak oraz  w sprawie powierzenia Gminie Frysztak zadania publicznego polegającego na odbieraniu ścieków od gospodarstw położonych na terenie miejscowości Wiśniowa i doprowadzaniu ich do kolektora A1 sieci kanalizacyjnej Gminy Wiśniowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zbiorowe odprowadzanie scieków jest zadaniem wlasnym gminy. W razie wspólnego wykonywania przez gminy zadania, o którym mowa w ust. 1, okreslone w ustawie prawa i obowiazki organów gminy wykonują odpowiednio właściwe organy: gminy wskazanej w porozumieniu międzygminnym. Art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym, do zadań własnych gminy zalicza zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

W celu wypełnienia dyspozycji art. 3 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zostało zawarte porozumienie w dniu 27 kwietnia 2006r. pomiędzy gminą Wiśniowa i gminą Frysztak. Porozumienie reguluje zasady wykonywania zadania publicznego polegajacego na odbieraniu i oczyszczaniu ścieków w ilości 42m 3 dostarczanych przez gminę Frysztak oraz w sprawie powierzenia gmine Frysztak zadania publicznego polegającego na odbieraniu i oczyszczaniu ścieków od gospodarstw połozonych na terenie gminy Wiśniowa (5 gospodarstw). Aneks dotyczy zwiększenia ilości dostarczanych ścieków od gminy Frysztak o dodatkowe 42m 3 na dobę przez okres  do 31 grudnia 2018 r.