UCHWAŁA NR XXV/171/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 ze zm.) i art. 6k ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) Rada Gmin Wiśniowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 lub § 2 ust. 2 niniejszej uchwały. 

§ 2. 

1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 4 zł od osoby. 

§ 3. Podstawą do ustalenia ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość będzie deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa. 

§ 5. Traci moc uchwała II/5/2014 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 grudnia 2014 r.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 r .   

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok