UCHWAŁA NR XXVI/178/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiśniowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 ze zm.) i art. 6k ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:

§ 1.  Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w następujących wysokościach:

1) 4,50 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady gromadzone są i oddawane w sposób selektywny

2) 9,00 zł od jednego mieszkańca, jeżeli odpady gromadzone są i oddawane jako zmieszane (niesegregowane)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.

§ 3. Traci moc uchwała XXV/171/2016 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 17 listopada 2016 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok