UCHWAŁA NR XXVI/179/2016

Rady Gminy Wiśniowa

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie zakupu działki nr 1366  położonej w Szufnarowej.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Wiśniowa uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zakup przez Gminę Wiśniowa nieruchomości stanowiącej działkę
nr 1366 o powierzchni 0,1304 ha, położonej w miejscowości Szufnarowa, dla której w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW RZ1S/00032458/9, od Parafii Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Szufnarowej, za kwotę 13.000,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Dziok

Uzasadnienie

Przedmiotowa działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Szufnarowej. Na działce planuje się urządzić parking na potrzeby szkoły podstawowej.